Avgifter för vård och omsorg

En kvinna håller i en plånbok där det sticker ut pengar

Vi tar ut en avgift för vård och omsorg och hur stor den är beräknas utifrån din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska veta hur mycket du ska betala måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Om din inkomst eller dina boendekostnader ändras under året, ska du meddela det till oss så att vi kan reglera avgiften som du ska betala.

Vad räknas som inkomst?

Det som räknas som inkomst är de inkomster du har som är skattepliktiga, inkomst av kapital och vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. I början av varje år skickar vi ut en inkomstförfrågan och räknar om avgiftsunderlaget.

Så här räknar vi ut avgiftsunderlaget

En tabell som beskriver hur vi räknar ut avgiftsunderlaget

+

Nettoinkomst per månad (inkomst efter skatt)

+

Nettoinkomst av kapital

+

Bostadstillägg/bostadsbidrag-

-

Minimibelopp

-

Boendekostnad/hyra per månad

=

Avgiftsutrymme per månad

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är lika med minimibeloppet och boendekostnad.

Minimibeloppet ska bland annat täcka utgifter för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Hygien
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Öppen hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel
 • Hushållsel
 • Förbrukningsvaror.

Minimibeloppet fastställs med hänsyn till prisbasbeloppet och det ändras varje år. Ibland kan minimibeloppet sänkas. Det kan till exempel vara om du bor på ett vård- och omsorgsboende där hushållsel ingår i hyran.

För år 2024 är minimibeloppet (per månad) för dig som är:

 • över 65 år och ensamstående 7 062 kronor
 • över 65 år och sammanboende 5 762 kronor per person
 • under 65 år och ensamstående 7 768 kronor
 • under 65 år och sammanboende 6 338 kronor per person.

Individuellt höjt minibelopp

Vi kan i vissa fall höja minimibeloppet. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har ett matabonnemang eller om du har kostnader för god man. Kraven för kostnaden är att den ska vara varaktig över sex månader och överstiga 200 kronor per månad.

Avgiftsutrymme

Beräkningen av den avgift du ska betala baseras på avgiftsutrymmet. Det vill säga din betalningsförmåga upp till maxtaxan. Maxtaxan är den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg.

För makar med gemensamt hushåll beräknas avgiftsutrymmet på bådas sammanlagda ekonomiska förhållanden. Om bara en av er får hjälp från oss beräknas avgiftsutrymmet på hälften av era sammanlagda ekonomiska förhållanden. Vid beräkning av avgiftsutrymmet för sambo tar vi endast hänsyn till inkomsten för den person som har stöd och hjälp från kommunen.

Maxtaxa

Med maxtaxa menas den högsta summan som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg. Kostnader för till exempel mat och hyra ingår inte i maxtaxan.
Maxtaxan för 2024 är 2 575 kr per månad.

Boendekostnad

Vi tar hänsyn till din faktiska boendekostnad när vi gör beräkningen och när vi gör den används Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg.

Civilstånd

Om du är gift eller har ett registrerat partnerskap och bor tillsammans i gemensamt boende läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften. Om den ena av er bor på ett vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för er båda. Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad som din kostnad.

Avgiftsbeslut

Du får ett skriftligt beslut om vilka avgifter vi kommer ta ut. I beslutet kan du se omsorgsavgiftens storlek och övriga uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Avgifterna debiteras en månad i efterskott.

Du kan överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut du fått, kan du överklaga. Du ska överklaga beslutet skriftligt och skicka eller lämna in det till kommunen inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. När du skickar in din överklagan kommer kommunen att skicka den vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg för beslut.

Behöver du hjälp med din överklagan kan din avgiftshandläggare hjälpa dig. Mer information om hur du kan överklaga får du med ditt avgiftsbeslut.

Återkrav

Om du eller ditt ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att du fått en för låg omsorgsavgift, har kommunen rätt att ställa krav på betalning av mellanskillnaden. Om vi tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet ska återbetalas.

Det är viktigt att du skickar in en inkomstförfrågan för att avgiften ska beräknas rätt. Om du inte skickar in den eller om du inte vill lämna in begärda uppgifter kommer vi att ta ut en avgift enligt avgiftstaket för maxtaxan. Vi tar ut en avgift utan någon prövning mot avgiftsutrymmet eller förbehållsbeloppet.

Autogiro eller E-faktura

Det går bra att betala din avgift med autogiro eller med e-faktura. Ansökningsblankett för autogiro kan du hämta på kommunens hemsida, www.kungsbacka.se Länk till annan webbplats., eller på kommunens kundcenter. Du kan även kontakta din avgiftshandläggare så kan du få hjälp med att få blanketten hemskickad. För att betala med E-faktura kontaktar du din bank.

Om dina behov ändras

Omsorgsavgiften ändras om dina behov av hjälp ändras. Du börjar alltid att betala den delen av månaden när du fått ditt beslut om vård och omsorg. Om hjälpen upphör tar vi ut avgift till och med det sista hjälptillfället.

Ändring av avgift vid frånvaro

Om du inte behöver hemtjänst eller boendestöd under en period kan du få reducerad avgift. Detta gäller inte vid sjukhusvistelse. Du måste anmäla din planerade frånvaro senast en vecka i förväg.

Vi skickar inte med svarskuvert när vi skickar ut blanketten för inkomstförfrågan. Du kan lämna in din blankett i Stadshusets brevinkast eller skicka till:

Kungsbacka kommun
Vård och Omsorg
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka