Fler nöjda kunder och ökad service med digital tillsyn

Exempelbild

En del företagare driver verksamheter som kan ha påverkan på miljön. Tänk om du som företagare själv skulle kunna lämna uppgifter när det passar dig. Nu startar ett pilotprojekt där kommunens miljötillsyn blir digital, för att öka servicen och göra det enklare för företagare att göra rätt.

Vad?

Miljötillsynen blir nu digital i ett pilotprojekt för tandläkare. En förutsättning för att företag ska driva sin verksamhet är att de gör det utan att negativt påverka människors hälsa eller vår miljö. Men det finns mycket att hålla reda på, vilket kan vara svårt och tidskrävande – inte minst när man vet att en miljöinspektör kommer att granska ens verksamhet. Genom en e-tjänst kan nu tandläkare göra en egenkontroll av sin verksamhet när det passar dem. Smidigt, enkelt och digitalt!

Varför?

Kommuner genomför miljötillsyn av verksamheter för att upptäcka sådant som kan påverka miljön och människors hälsa negativt. Tillsynen ger också företag möjlighet att driva sina verksamheter på lika villkor, men ofta tycker verksamheterna att tillsynen är komplicerad och tidskrävande. I Kungsbacka kommun vill vi att det ska vara enkelt att driva företag och vi vill ha en bra dialog med företagarna. Det ska vara lätt att göra rätt i sin verksamhet och göra saker som leder till en hållbar miljö. Vi på kommunen får också roligare på jobbet när vi har nöjdare kunder.

Tillsyn har länge varit en traditionell verksamhet där miljö- och hälsoskyddsinspektörer åker ut till företag för att granska deras verksamhet och sammanställer sedan en rapport. Detta kan vara tidskrävande och skapa avstånd mellan företagarna och oss som kommunen. Istället ska verksamheterna i den mån det går genomföra självdeklarationer av sina verksamheter, vilket innebär att företaget lämnar in uppgifter om sin verksamhet som vi granskar och bedömer om det är nödvändigt med platsbesök eller att det räcker med muntlig dialog. När våra miljö- och hälsoskyddsinspektör inte behöver besöka varje verksamhet kan de istället lägga resurser på att skapa förståelse om hur man som företagare kan bidra till miljömålen.

Målet är att företagare enklare ska kunna förstå och följa de regler och riktlinjer som finns inom sin verksamhet när det passar dem.

Hur?

Företagare ska digitalt kunna lämna uppgifter om sin verksamhet och kunna kontakta kommunen för rådgivning och stöd i resan mot att göra rätt.

I pilotprojektet lät vi tandläkare genomföra en digital självdeklaration där de fick svara på frågor om till exempel hur de hanterat farligt avfall i sin verksamhet som amalgam från kvicksilver. Med hjälp av denna digitala deklaration förenklades tillsynsprocessen. Utifrån självdeklarationen kunde miljöinspektörerna ta beslut om ifall ett besök var nödvändigt eller om informationen från självdeklarationen var tillräcklig. Ett nästa steg var att intervjua tandläkarna om deras upplevelse av den nya tillsynen för att sedan i workshop med verksamheten identifiera hur man kan effektivisera tillsynsprocessen.

Insikterna har vi tagit handom och skalat upp arbetet i andra initiativ. Vi har under 2023 testar självservice flera områden, som på hotellverksamhet och för entreprenörer. Vi kombinerar redan idag självservice med tillsyn på plats.

Isabelle kristenssen

Personen bakom

Jenny Almqvist & Louise Poulsen, Miljö o Hälsoskyddsinspektörer.

"Genom att utveckla våra digitala tillsynsprocesser ytterligare, skapas nya möjligheter att använda vår tid mer effektivt och där den gör mest nytta för människors hälsa och miljön samtidigt som vi möter våra kunders behov."

  • Förvaltningen för Bygg & Miljö
  • Kategori: Öka delaktigheten

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.

Lyssna på poddavsnittet med Jenny och Louise