Vetenskaplig grund möter lärares praktik – för barn och elevers skull

Exempelbild

Vi ska erbjuda barn och elever undervisning av god kvalité som bygger på det som forskning visar som betydelsefullt för lärande och utveckling. Men vad är en undervisning av god kvalité och hur syns den i undervisningen? Genom att ställa frågan ”Hur vet du det?” kan vi skapa gemensam förståelse, gemensamt språk och konkret stöd. 

Vad?

Process och stödmaterial för ökad kvalitet i undervisningen med utgångspunkt från det som forskning visar ger effekt för barn och elevers lärande.

Vi kallar insatsen ”Hur vet du det?”. Namnet syftar på att undervisningen ska planeras, genomföras och utvärderas utifrån vetenskaplig grund, därför måste vi ständigt ställa frågan "Hur vet du det?" till oss själva, till varandra och i våra samtal. Det ger oss stöd för att göra det som leder till att våra barn och elever möter en undervisning av hög kvalitet.

Varför?

Under åren 2020-2025 har kommunens för- och grundskolor tre gemensamma förbättringsområden i fokus för att skapa de allra bästa förutsättningar för att barn och elever ska utvecklas och lyckas. Dessa områden är Jämställd utbildning, Matematiskt lärande och Undervisningens kvalitet.

Lärarens undervisningsskicklighet är avgörande för barns och elevers lärande. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete identifierade vi behovet av att skapa en gemensam förståelse för vad vetenskapligt grundad kvalitet i undervisningen är och vad det konkret innebär i praktiken. Vad ska vi leta efter för att undersöka kvalitén i undervisningen? Hur vi kan upptäcka den och hur vi kan öka den?

Hur?

Genom ett genuint möte mellan forskning och praktik har vi skapat gemensam förståelse, gemensamt språk och konkret stöd.

  • Med utgångspunkt från aktuell skolforskning sammanställde våra lektorer vetenskaplig definition och kvalitetsdimensioner som beskriver kvalitet i undervisningen och i det pedagogiska ledarskap som är direkt kopplat till undervisningens kvalitet.
  • Den vetenskapliga definitionen och kvalitetsdimensionerna presenterades och förankrades hos rektorer, mellanledare och utvecklingsledare.
  • Rektorer och deras mellanledare, våra lektorer och utvecklingsledare, totalt 180 personer var involverade i att gemensamt identifiera indikatorer för kvalitet i undervisningen, baserade på konkreta handlingar i mötet med barnet eller eleven. Samarbetet mellan olika funktioner och kompetenser innebar en mångfald av perspektiv i processen.

Begrepp i en stegvis process när mötet mellan forskning och praktik sker

  • Dimension: Ett övergripande avgränsat område som i forskningen har visat sig vara viktigt för kvalitet i undervisningen
  • Kvalitetsaspekt: Ett mindre avgränsat område inom en dimension
  • Underaspekt: Ett förtydligande och exemplifierande av en kvalitetsaspekt
  • Indikator: Ett konkret exempel på hur vetenskapligt grundad kvalitet syns i praktiken

Underlag skapas för fortsatt arbete

Allt är dokumenterat och sammanställt på en gemensam digital yta för all personal att använda i den egna verksamheten och arbeta vidare med utifrån lokala behov. Där finns även en ingång i att fylla på med nya exempel.

Upplägget kan vi även använda för våra övriga fokusområden för skolförbättring.

Helena, Louise, Anna, Håkan

Personen bakom

Lektorerna Helena Sagar och Louise Frey samt utvecklingsledarna Anna Sörensen och Håkan Kollberg.

”Forskningen berättar för oss vad det är i lärarens kompetens som har betydelse för barns och elevers lärande. Men vi kan inte sprida den som en färdig lösning eller absolut sanning; det är i samspelet mellan forskning och praktik som magin i mötet mellan lärare och elev utvecklas”.

  • Drivs av: Förskola & Grundskola

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål God utbildning för alla