Nya samarbetsforum skapar inkluderande vardag för fler

Exempelbild

Medskapandeverkstad är ett forum för samverkan där medarbetare från Kungsbacka kommun träffar representanter från brukarorganisationer för att tillsammans lösa utmaningar som invånare med funktionsnedsättningar i kommunen ställs inför i det dagliga livet.

Vad?

Forumet handlar om att skapa tillsammans för de individer med funktionsnedsättning som vi är till för. Till exempel användning av nya digitala verktyg, utvärdering av fysiska platser eller att testa något i mindre skala.

Fokus är på individen vi är till för, och att hitta lösningar som gör att vi kan stödja individer att leva ett liv så likt andras som möjligt, säger Torun Ljungman

Genom att samarbeta med de vi är till för, som påverkas av det vi gör, kan vi uppnå större effekt.

Det handlar mycket om att träffa rätt. Och det bör egentligen vara normen för att skapa tillsammans, säger Ivan Stipic, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg.

Rådet för dialog är den övergripande organisationen som samarbetar med brukarorganisationerna och som identifierar frågor som ska samverkas i medskapandeverkstäderna. Medskapandeverkstäderna säkerställer att brukarperspektivet tas om hand på ett strukturerat sätt, genom att forumen avgränsas till konkreta frågor, där alla inblandade bidrar till lösningen.

Varför?

Medskapandeverkstäderna är ett komplement till andra aktiviteter, som till exempel bomöten och tjänstedesignprocesser, med syfte att skapa delaktighet. Medskapandeverkstäderna lämpar sig bra för samarbete kring en avgränsad fråga i verksamheten.
Ett exempel på en Medskapandeverksstad var när behovet att arbeta närmare och tillsammans med brukarorganisationerna uppstod, i samband med att ett beslut togs om att ta bort möjligheten för brukare inom daglig verksamhet att beställa lunch från omsorgsboendet, Signes hus. Beslutet togs i och med att tillagningsköket i Signes hus stängde på grund av att Signes hus lades ned, och de äldre flyttade till en annan bostad.

- Ur ett verksamhetsperspektiv var beslutet rätt eftersom köket inte längre var tillgängligt, men informationen till deltagarna kunde formulerats annorlunda, säger Jessica Rönnerfors, verksamhetschef Individ & Familjeomsorg.

Informationen om att möjligheten att beställa lunch skulle ändras gavs på ett mycket kortfattat sätt och förändringen genomfördes utan att brukarna eller brukarrepresentanter var delaktiga. Det väckte starka känslor och uppmärksamhet. Vägen framåt blev att verksamheten och representanter för brukarorganisationerna samlades för att lösa problemet snabbt, trots att det var svårt och känslosamt.

Hur?

Medskapandeverkstäderna har oftast ingen förbestämd agenda, mer än att utgå från de frågorställningar som ska lyftas i varje möte och att avgränsa mötet till dem, samt att tillsammans komma fram till en slutsats att arbeta vidare med.

Rådet för dialog arbetar aktivt med att hitta personer som kan delta i Medskapandeverkstäderna för att representera olika grupper. Initiativet till möten och diskussioner kan komma från både brukare, medarbetare och brukarrepresentanter. Under mötet finns en facilitator tillgänglig för att hjälpa till att styra dialogen och se till att alla får möjlighet att lyfta sitt perspektiv.

Personerna bakom

Ivan Stipic, förvaltningschef, Jessica Rönnerfors, verksamhetschef, Torun Ljungman.

Arbetet med Medskaparverkstäderna har gett oss mycket energi. Deltagarna bidrar med sina olika perspektiv och infallsvinklar, och det ger en bra helhetsbild. Helhetsbilden blir oerhört viktig i vår planering och utveckling av verksamheterna som berörs. Inte minst bidrar Medskapandeverkstäder till en ökad förståelse mellan alla aktörer och det främjar tillit och förståelse, säger Ivan Stipic,

  • Drivs av: Individ & Familjeomsorg

Utmaningar och möjligheter

Öka självständigheten

Det blir allt färre som försörjer fler, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger. För att möta utmaningen behöver vi ta till ny teknik och nytänkande för att möta invånarnas behov.