Ny sensorstyrd belysning ska gynna den biologiska mångfalden

Exempelbild

Genom att minska kostnaderna och ljusföroreningar kan man spara energi samtidigt som man gynnar den biologiska mångfalden.

Varför?

Initialt handlade projektet om att byta ut till mer kostnadseffektiv belysning. Men att sätta fokus på biologisk mångfald och samtidigt spara energi finns större vinster med. Många av de befintliga belysningsarmaturerna i kommunen är gamla och kommer från 1970-talet. Genom att byta ut dessa traditionella armaturer mot LED-lampor kan kostnaderna halveras. Men med ett belysningsstyrningssystem kan kostnaderna nästan halveras igen. Detta gör det möjligt att spara energi samtidigt som vi uppnår en bättre miljö för människor och skapar förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Vad?

Många av de befintliga belysningsarmaturerna är föråldrade och slukar energi utan att vara effektiva. Utöver den energi de slösar, bidrar de även till ljusföroreningar. Men vad innebär egentligen ljusföroreningar? Ljusföroreningar uppstår när det används överflödig belysning eller när ljuset sprids uppåt mer än nödvändigt. Dessa ljusföroreningar är kostsamma och har negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Hur?

För att lösa dessa problem och skapa mer hållbara och trygga samhällen behöver vi tänka längre än bara byta till LED-belysning, säger belysningsingenjör Stefan Magnusson. Genom att implementera ett belysningsstyrningssystem och använda sensorer kan vi effektivt kontrollera och anpassa belysningen efter behov. Detta gör det möjligt att betydligt minska kostnaderna samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden, då förutsättningar för nattaktiva insekter och djur skapas.

Ett projekt startade med att se över möjligheten att styra gatubelysningen över LoraWan. Kommunen har byggt ett eget LoraWan-nätverk. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) som är en trådlös kommunikationsprotokollstandard som används för att skicka data över långa avstånd med låg strömförbrukning. Den är utformad för att möjliggöra IoT (Internet of Things)-applikationer och smarta stadsnätverk genom att koppla samman sensorer och enheter på ett energieffektivt sätt.

Det visade sig tidigt i projektet att LoraWan inte går att använda till alla funktioner för styrning av gatubelysning. Dels är LoraWan ibland lite långsamt, och har en begränsning på mängd data som går att överföra. Projektet arbetar nu med två parallella lösningar, dels LoraWan som då mer kommer att vara ett övervakande system, och dels tester av mer specifika belysningsstyrningssystem för styrning. Ambitionen är att hitta ett överordnat system där olika leverantörers lösningar kan integreras. 

-       Flera olika delprojekt har initierats i Kungsbacka för att uppnå visionen. Belysningsstyrningssystem har implementerats och testas på platser som Postgårdsvägen och Färjarevägen för att säkerställa optimal belysning, fortsätter Stefan Magnusson.

Ett annat delprojekt pågår i Rågelund, där man har upptäckt att stolparna längs en gång-, cykel- och mopedbana är för höga. Dessa stolpar har fungerat som utkiksplatser för rovfåglar och har därmed hindrat strandfåglarna från att häcka i sin naturliga miljö. Även fiskar, nattaktiva insekter och fladdermöss tros också påverkats negativt av befintlig belysning. I samråd med en kommunekolog gör man nu en inventering av djurlivet och kan då på sikt se hur de påverkats av den nya styrda belysningen.

Förutom att använda sensorstyrd LED-belysning kommer även färgtemperaturen att kunna variera. Genom att variera färgtemperaturen på olika platser och vid olika tidpunkter på dygnet skapar vi en harmonisk balans mellan människor och natur. Den mer röda färgtemperaturen är gynnsam för fladdermöss, men skapar dåliga kontraster i vägbanan för oss människor. Det gäller då att med hjälp av styrsystemet kunna optimera rätt ljus vid rätt tillfälle beroende på vem som vistas där.

man som sitter vid skrivborg och kollar mot kameran

Personen bakom

Stefan Magnusson, gatuingenjör

Med ett belysningsstyrningssystem kan vi minska ljusföroreningarna och främja biologisk mångfald, öka människors trygghet och uppnå kostnadsbesparingar genom minskad energiförbrukning.

  • Förvaltningen för Teknik och Samhällsbyggnadskontoret

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.