Stoppmöte för unga i riskzon

Exempelbild

Genom att anordna ett så kallat stoppmöte kan föräldrarna engagera sig på en djupare nivå med sina barn och hjälpa dem på bästa sätt för att inte hamna i kriminalitet. Detta är en satsning som kommunen gjort med flera andra aktörer.

Varför?

I Kungsbacka kommun finns grupper av unga personer som är på väg in i kriminalitet. Tyvärr är detta ofta återkommande brott som klotter eller användning av narkotika och alkohol, som inte anmäls till Socialtjänsten och därmed går obemärkt förbi. Det är vår uppgift att agera tidigt så att dessa beteenden inte leder vidare till grövre brott. Vi måste agera för att skapa ett skyddsnät som skyddar våra unga från att hamna i kriminalitet.

Det finns också ett tydligt mönster. De äldre ungdomarna har börjat uppmana de yngre barnen, under 15 år, att begå olagliga handlingar åt dem. Denna situation är oroväckande och ställer stora krav på samhället att skydda de unga från att utsättas för farliga situationer.

Föräldrar är sina barn närmast och kan ibland känna sig hjälplösa när det gäller att förstå vad som händer när de inte är närvarande. Därför är stoppmöten en bra möjlighet för föräldrar att engagera sig i sina barns liv och få information om eventuella problem som kan ha uppstått. Genom dessa möten kan föräldrar få en bättre inblick i sina barns vardag och få hjälp att stödja dem bättre.

Stoppmötet är även till för att föräldrarna ska kunna byta kontaktuppgifter med varandra och på så sätt ta kontakt utanför mötet. Det är ett tryggt sätt för föräldrarna att inte behöva vara ensamma i situationen och att tillsammans kunna hjälpas åt att diskutera åtgärder.

Syftet med stoppmöten är att motverka att barn och unga i åldern 11–20 blir kriminella. Genom att ta initiativ och inleda en dialog med denna åldersgrupp och vårdnadshavare, vill vi bevara tryggheten och skapa en bättre framtid för ungdomarna. Vi är övertygade om att vi kan förhindra att yngre generationer dras in i kriminella aktiviteter och samtidigt hjälpa dem att nå sina mål.

Vad?

Stoppmötet är ett nytt arbetssätt i Kungsbacka kommun, framtaget för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Mötet är ett tillfälle för föräldrarna att bli mer involverade i deras barns agerande och utifrån situationen kunna få hjälp att sätta in stödinsatser om de önskar.

Om man som aktör, förening eller rektor ser att en grupp barn eller ungdomar uppvisar tendenser till att vara i riskzonen för kriminalitet, kan de göra en anmälan för att kalla till ett stoppmöte. Anmälan sker vi vår e-tjänst Anmäla behov av Stoppmöte Länk till annan webbplats..

Som nästa steg bjuder kommunen in berörda föräldrar för att prata om vilka risker de ser utefter hur barnen agerar.

Under mötet är alltid personer från socialtjänst, polis, skola och fritid närvarande. Tillsammans hjälps de åt att informera föräldrarna om vad barnen eller ungdomarna har gjort, vad de känner oro för och vad det finns för stödinsatser att tillämpa. Det är alltid upp till föräldrarna att bestämma om de vill ha hjälp med stödinsatser efter mötet.

Efter vissa möten kan exempelvis föräldrarna ha enats om att de vill splittra sina ungdomar i gruppen under en tidsperiod. Då har kommunen kunnat hjälpa till genom att ge ungdomarna jobb i kommunens verksamheter under några månader. Detta har gjort jättemycket för ungdomarna, då de får nya perspektiv och får känna att de bidrar med något bra.

Hur?

Det nya arbetssättet med att kalla till stoppmöte är framtaget utifrån kommunens prioriterade initiativ: Ett tryggare Kungsbacka.

Vi fick uppdraget att utreda och skapa nya samarbeten mellan interna och externa aktörer för att förbättra strukturen i det brottsförebyggande och trygghetsarbete som pågår. Vi insåg att detta var ett mycket omfattande projekt och bestämde oss för att börja med att göra en djupgående undersökning hos de olika aktörer som arbetar med barn och unga.

Vi gjorde intervjuer och workshoppar med skolan, polisen och socialtjänsten och även bussbolag och fastighetsbolag om hur de upplevde att barn och unga i kommunen agerar. Undersökningen visade att det fanns ett 30-tal ungdomar i kommunen som ofta agerade i grupp och som man såg riskerade att hamna i kriminalitet. De hade inte hamnat hos socialtjänsten, då man inte ansåg att brotten var så pass allvarliga och vi märkte då att det fanns ett glapp här i vårt skyddsnät. Brotten hade ökat under en femårsperiod och klimatet bland barn och unga var helt annorlunda mot hur det hade varit tidigare.

Efter undersökningen valde vi att avgränsa projektet till just unga i riskzonen för kriminalitet.

Vi arbetade i en arbetsgrupp tillsammans med polisen, socialtjänsten, fritid, skola, bussbolag och fastighetsbolag som varit med i undersökningen. I arbetsgruppen fick alla bolla idéer kring just utmaningen som var: hur kan vårt skyddsnät bli bättre för just unga och barn? I arbetsgruppen kom vi fram till att använda stoppmöte som ett nytt arbetssätt för att fokusera på barn och unga i grupp som är i riskzonen för kriminalitet.

Våra stoppmöten har haft en prövotid sedan juni 2022. Vi hoppas att det kommer var ett användbart arbetssätt framöver också. Det är SSPF (Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor) som bedömer om det är rätt metod att kalla till stoppmöte, beroende på situation och brott.

Anna Hjelm Woll

Personerna bakom

Lisa Håkansson, enhetschef och Simon Wallengren, BRÅsamordnare.

Vi hade ett stoppmöte i juni som blev väldigt lyckat. Efter snabbt agerande splittrade vi ungdomarna genom att ge dem sommarjobb i kommunen. Föräldrarna var jättnöjda då det hade en positiv inverkan på hela gruppen!

  • Drivs av: Kultur & Fritid i samverkan med externa aktörer

Utmaningar och möjligheter

Öka tryggheten

Att skapa ett jämlikt samhälle där alla känner sig trygga är en viktig förutsättning för att samhället ska hålla ihop. Därför måste Kungsbacka fortsätta arbeta med att se till att invånarna både är och känner sig trygga.