Smart applikation i kommunens webbkarta

Exempelbild

Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka har arbetat fram en karttjänst som underlättar arbetet med tillsyn och handläggning för små avlopp.

Vad?

En smart applikation är nu tillgänglig i kommunens webbkarta med en plugin för att anropa FME-servern. Man kan beskriva servern som en geospatial robot som samlar in önskad information automatiskt. Applikationen underlättar arbetet för att pröva och utföra tillsyn av små avlopp, det vill säga anläggningar för avloppsrening som är för ett eller några få hushåll. När man handlägger små avlopp utför man en prövning för att bestämma hur ofta man behöver se över avloppet – detta för att säkerställa vilken geologisk risk avloppet ska ha.

Nu går det att hämta all information för tillsynen per automatik, till skillnad från tidigare då handläggarna var tvungna att söka efter informationen manuellt. När all data är insamlad skickas resultatet på bara några minuter via e-post. Resultatet visar information om riskklass och motiveringen bakom.

Varför?

Vårt syfte med applikationen var att utveckla hur vi kartlägger små avlopp, eftersom det kommit in önskemål från olika förvaltningar att kunna hämta ut geodata. Innan stödet togs fram satt handläggarna och matade in informationen manuellt i beräkningsmodellen.

Att få svar på uppgifter om hälsoskyddsrisker, jordlager och näringsbelastning av kväve och fosfor går nu betydligt enklare med hjälp av webbkartan.

De största fördelarna är att den automatiserade kartan ger en högre kvalitet, rättssäkerhet och sparar tid. Det finns inget utrymme för att råka hämta ut fel information eller att ta genvägar, vilket i sin tur gör att ingen kan påverka eller tycka till om resultatet för tillsynen. Tack vare att vi nu har tagit fram en automatiserad karttjänst slipper förvaltningarna ledtiderna och kan själva använda applikationen för att hämta informationen på ett snabbt och smidigt sätt.

Miljöinspektörerna tycker att stödet i kartan är mycket användbart när de ibland ska visa upp skyddsnivåerna för invånarna. Resultatet visar information om riskklass och motiveringen bakom, vilket underlättar att kunna visa upp på mötena. Det blir enklare att förklara för invånaren varför en viss lösning är lämplig på deras fastighet.

Hur?

Det är kommunens GIS-ingenjörer som tagit fram applikationen (GIS står för geografiska informationssystem).

"I ett tidigare lyckat projekt har vi kunnat spegla Länsstyrelsens karta i vår karta, vilket inte alla kommuner har lyckats med. Vi har använt Länsstyrelsen information i alla våra karttjänster för webben men har varit tvungna att gå igenom lager för lager i kartan och mata in uppgifterna manuellt i en tabell som gör en slags riskberäkning.

När vi fick tillgång till kartverktyget Hajk3 kunde vi applicera FME-servern – ett skript som kan beräkna direkt i GIS-miljön och ge oss ett resultat automatiskt. Detta blev som en sista applikation i ett långt projekt" säger Kaj Jensen, utvecklingsledare på Bygg och miljö.

FME-servern är redan applicerad i olika webbappar där det finns ett behov att hämta spatial geodata, det vill säga data som refererar till ett specifikt geografiskt område. Förhoppningarna är att kunna använda applikationen i fler tjänster inom kommunen. Till exempel för bygglov där man på ett smidigt sätt ska kunna se vilka lager som påverkar just en fastighet och att man snabbt ska kunna få fram en detaljplan och regler för bygget.

helena borgström

Personen bakom

Kaj Jensen, utvecklingsledare

Vi kommer att medverka på Avloppsguidens nationella konferens, där vi sammansluter med kollegor inom branschen. Under konferensen ska vi presentera vårt arbetssätt för att inspirera andra kommuner till att göra likadant!

  • Drivs av: Bygg & Miljöförvaltningen 

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.