Smart applikation i kommunens webbkarta

Exempelbild

Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka har arbetat fram en karttjänst som underlättar arbetet med tillsyn och handläggning för små avlopp.

Vad?

En smart applikation är nu tillgänglig i kommunens webbkarta med en plugin för att anropa FME-servern. Man kan beskriva servern som en geospatial robot som samlar in önskad information automatiskt. Applikationen underlättar arbetet för att pröva och utföra tillsyn av små avlopp, det vill säga anläggningar för avloppsrening som är för ett eller några få hushåll. När man handlägger små avlopp utför man en prövning för att bestämma hur ofta man behöver se över avloppet – detta för att säkerställa vilka risker för miljön och hälsa som avloppet ska ha.

Nu går det att hämta mycket information för tillsynen per automatik, till skillnad från tidigare då handläggarna var tvungna att söka efter informationen manuellt. När all data är insamlad skickas resultatet på bara några minuter via e-post. Resultatet visar information om riskklass och motiveringen bakom. Rapporten har blivit bättre och visar vilka risker som söktes fram, men som inte påträffades på fastigheten. Detta gör att vi i efterhand kan gå tillbaka och se om vi tänkt på alla risker som kan finnas.

Varför?

Vårt syfte med applikationen var att utveckla hur vi kartlägger små avlopp, eftersom det kommit in önskemål från olika förvaltningar att kunna hämta ut geodata. Innan stödet togs fram satt handläggarna och matade in informationen manuellt i beräkningsmodellen.

Vi ville underlätta för sökande och hämta ut alla uppgifter åt dem, i stället för att sökanden själva skulle fylla i detta i ansökan.

Att få svar på uppgifter om hälsoskyddsrisker, jordlager och näringsbelastning av kväve och fosfor går nu betydligt enklare med hjälp av webbkartan.

De största fördelarna är att den automatiserade kartan ger en högre kvalitet, rättssäkerhet och sparar tid. Det finns inget utrymme för att råka hämta ut fel information eller att ta genvägar, vilket i sin tur gör att ingen kan påverka eller tycka till om resultatet för tillsynen. Tack vare att vi nu har tagit fram en automatiserad karttjänst slipper förvaltningarna ledtiderna och kan själva använda applikationen för att hämta informationen på ett snabbt och smidigt sätt.

Miljöinspektörerna tycker att stödet i kartan är mycket användbart när de ibland ska visa upp skyddsnivåerna för invånarna. Resultatet visar information om riskklass och motiveringen bakom, vilket underlättar att kunna visa upp på mötena. Det blir enklare att förklara för invånaren varför en viss lösning är lämplig på deras fastighet.

Hur?

Det är kommunens GIS-ingenjörer som tagit fram applikationen (GIS står för geografiska informationssystem).

"I ett tidigare lyckat projekt har vi kunnat spegla Länsstyrelsens karta i vår karta, vilket inte alla kommuner har lyckats med. Vi har använt Länsstyrelsen information i alla våra karttjänster för webben men har varit tvungna att gå igenom lager för lager i kartan och mata in uppgifterna manuellt i en tabell som gör en slags riskberäkning.

När vi fick tillgång till kartverktyget Hajk3 kunde vi applicera FME-servern – ett skript som kan beräkna direkt i GIS-miljön och ge oss ett resultat automatiskt. Detta blev som en sista applikation i ett långt projekt" säger, Mohammed Issa, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Bygg och miljö.

FME-servern är redan applicerad i olika webbappar där det finns ett behov att hämta spatial geodata, det vill säga data som refererar till ett specifikt geografiskt område. Förhoppningarna är att kunna använda applikationen i fler tjänster inom kommunen. Till exempel för bygglov där man på ett smidigt sätt ska kunna se vilka lager som påverkar just en fastighet och att man snabbt ska kunna få fram en detaljplan och regler för bygget.

helena borgström

Personen bakom

Mohammed Issa, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

”Vi har varit med på den nationella konferensen vatten, avlopp och kretslopp, VAK, under 2023. Vi har också presenterat applikationen på olika länsträffar för avlopp runt om i landet. En del kommuner har också bjudit in oss till dem för att få veta mer”.

  • Drivs av: Bygg & Miljöförvaltningen 

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.