Med fokus på publiken

Exempelbild

Hur kan vi sätta publiken i centrum, samt utveckla den egna organisationens arbetssätt för att nå en bredare och mer diversifierad publik? Dessa frågor ställer sig verksamheten Bibliotek, Kulturliv & Turism på Kultur & Fritid.

Varför?

Kulturen står inför framtida utmaningar, både vad gäller politik, utbud och efterfrågan. I tider av osäkerhet spelar kulturen en viktig roll för att förena människor, men trots detta är kulturutbudet begränsat och skapat av och för en mycket begränsad grupp människor, ofta bestående av välutbildad medelklass. Något som ska vara till för alla blir ett resultat av kulturskaparnas eget tycke, smak och kompetens. Så för att säkerställa att den offentligt finansierade kulturen verkligen är till för alla inledde verksamheten Bibliotek, Kulturliv & Turism på Kultur & Fritid under hösten 2022 ett arbete med publikutveckling som ska resultera i ett rikt, relevant och attraktivt kulturutbud.

Projektet tar avstamp i de nationella kulturpolitiska målen; att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, samt de regionala kulturpolitiska målen och strategiska utvecklingsområden.

Vad?

Publikutveckling är inte är ett färdigt koncept, utan en process där organisationen sätter fokus på målgruppen. Projektets leverans ska resultera i att publikutveckling förankras som arbetssätt hos ledning och medarbetare, där vi arbetar tillsammans för att sätta invånarna i fokus.

Arbetssättet ska bidra till en mångfald av aktiviteter, upplevelser och sociala inkluderande mötesplatser som i sin tur är faktorer som främjar hälsa, välmående och kreativitet.

När kulturens kraft förstärks i samhället ökar också attraktionskraften för invånare och besökare.

Hur?

Vi har valt att ta stöd i processverktyget Audience Centered Experience Design. ACED är framtaget för att hjälpa konst- och kulturorganisationer att skapa upplevelser med och för publiken. Fokus ligger på vad som krävs för att skapa en långsiktig och hållbar relation. Varje organisation har sina egna kulturella, sociala och ekonomiska mål, vänder sig till olika grupper och har olika resurser. Vi ska, med ACED som metod, utforma ett effektivt arbetssätt för oss i Kungsbacka, där alla våra funktioner samarbetar med varandra och där målgrupper och publiken alltid står i fokus. Målbilden är en kulturverksamhet som arbetar för allas möjlighet till ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets.

Sofia Rosén

Personen bakom

Sofia Rosén, verksamhetschef

Det är viktigt att vi inte bara antar saker, eller utgår från oss själva, utan baserar vårt kulturutbud på fakta. Det här arbetssättet får oss att vidga våra vyer, bli nyfikna på vår publik och bjuda in på ett annat sätt än tidigare. På så sätt kommer vårt konst- och kulturutbud bli relevant.

  • Drivs av: Kultur & Fritid
  • Budget: 200 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.