Effektiv vattenanvändning i hushåll

Exempelbild

I ett nytt forskningsprojekt lett av RISE är Kungsbacka kommun med som fallstudie. I projektet ska vi testa och utvärdera tekniska lösningar för minskad vattenanvändning i kombination med kommunikationsinsatser. Projektet strävar efter att förstå vilka enskilda insatser som leder till minskad dricksvattenanvändning.

Vad?

Syftet med projektet är att testa och utvärdera olika lösningar för att främja resurseffektiv vattenanvändning i hushåll. Vi vet att kunskap på en allmän nivå inte leder till beteendeförändringar i lika stor utsträckning som kunskap om ens egen påverkan. Projektet inkluderar därför både etablerade och nyare tekniska lösningar med lägre mognadsgrad, kombinerat med kommunikationsinsatser som triggar en positiv beteendeförändring relaterat till vattenkonsumtion. Målet är att identifiera och ge rekommendationer kring de mest effektiva och hållbara lösningarna för att minska vattenanvändningen, med hänsyn till deras kostnader och juridiska krav.

Varför?

Klimatförändringar och kapacitetsbrist i dricksvattenförsörjningssystemen ökar risken för vattenbrist på många platser. I Kungsbacka befinner vi oss i ett kritiskt läge vad gäller dricksvattenförsörjning på grund av begränsningar i uttag av råvatten från Lygnern. Eftersom hushållen står för en betydande del av vattenanvändningen behöver medvetenheten öka hos varje individ. Det kan ske genom att synliggöra individernas användningsmönster och sätta det i proportion till helheten. Genom projektet vill vi bättre förstå samspelet mellan tekniska lösningar, kommunikation och resulterande beteenden.

Kapacitetsbristen för vattenförsörjningen i Kungsbacka beror på begränsningar i den vattendom vi har i dagsläget. Det leder till att vi dessutom måste köpa in vatten från grannkommuner, vilket innebär att vi också behöver vara beredda på att låta dessa kommuner köpa av oss om de får brist. Samtidig byggs nya områden i Kungsbacka vilket ökar behovet av vatten, något som vi i dagsläget inte kan tillgodose. Det är alltså nödvändigt att hitta alternativa lösningar, både i form av andra typer av vatten och genom att minska vattenanvändningen i stort. Projektet är därför en viktig pusselbit för att kunna hantera de utmaningar vi står inför och för att utveckla hållbara strategier för framtiden.

Hur?

Projektet ska genomföras som ett samarbete mellan olika privata och offentliga aktörer inom dricksvattenförsörjningens värdekedja. Kungsbacka är en av fyra fallstudier, där boende i villor och flerfamiljshus kommer vara med och testa både etablerade och innovativa tekniska lösningar. Detta ska vi kombinera med att ta fram olika kommunikationsstrategier för att påverka beteenden. Dessutom ska ett antal småskaliga studier undersöka tekniker med lägre mognadsgrad. Resultaten kommer analyseras utifrån ett systemperspektiv för att förstå samspelet mellan tekniska lösningar, kommunikation och beteenden. I projektet fungerar Kungsbacka som en testkommun där olika lösningar implementeras och utvärderas.

Frida

Personen bakom

Frida Moberg,
projektledare och Emma Lundin, projekteringsingenjör

"Vi jobbar aktivt med att hitta sätt att effektivisera vattenanvändningen både när det gäller kommunens egna verksamheter men även för hushåll och andra verksamheter. Vi har satt upp ett mål om att hushållens vattenanvändning ska minska från 125 till 100 liter per person och dygn fram till 2035 och vi hoppas att forskningsprojektet ska ge oss ny kunskap bra verktyg."

  • Drivs av: Förvaltningen för Teknik
  • Estimerad budget: 488 750 kronor

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål Rent vatten och sanitet
Ikon för FN:s globala mål Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål Hållbara städer och samhällen