MOVE - hållbart resande

Exempelbild

Hur kan vi få fler att resa mer hållbart? Genom EU-projektet MOVE ska Kungsbacka kommun fördjupa kunskapen om pendlares resvanor och testa möjliga lösningar för att fler ska välja hållbar mobilitet. Nya knutpunkter för alternativt resande ska testas vid Åsa station och Hede station.

Vad?

Genom att öka kunskapen om pendlares resvanor och skapa två nya knutpunkter i Kungsbacka ska vi öka hållbar mobilitet i kommunen. Knutpunkterna ska vara i närheten av Åsa station och Hede station som ligger inom två av kommunens utpekade utvecklingsorter i översiktsplanen.

Exempel på mobilitetslösningar som kan ingå i projektet:

  • Bil- och cykelpool kopplat till knutpunkt
  • Samåkning till knutpunkt
  • Möjliggöra andra servicetjänster som exempelvis paketutlämning

Varför?

För påverka klimatförändringarna i rätt riktning behöver vi ändra våra resebeteende till mer hållbar mobilitet. Vi behöver bygga hållbara samhällen som erbjuder möjligheten till hållbar mobilitet.

Vi har som vision att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i. Utifrån det har vi i vår översiktsplan tagit fram en strategi för hur vi vill uppnå det och nu pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart sätt.

Hur?

Under tre år ska vi arbeta med allt från analys inför genomförande, test av knutpunkterna och till slut utvärdera projektet. Det innefattar även att analysera målgrupper och föra dialog med dem. Den samlade erfarenheten från MOVE kommer att vara ett bidrag i fortsatt samhällsplanering för hållbar mobilitet både internt inom Kungsbacka kommun och för övriga deltagare i MOVE-projektet.

Logotyp för Interreg, EU
Logotyp för Region Halland
Peter Gustavsson är projektledare

Personen bakom

Peter Gustavsson,
specialist trafikplanering.

"Vårt mål är att underlätta vardagen för dem som bor och rör sig i vår kommun. När Kungsbacka växer vill vi erbjuda lösningar som gör att vi reser lite smartare. Vi arbetar för att samla olika servicealternativ nära de platser där det finns bra möjligheter att pendla till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Projektet syftar till att utforska och sprida nya lösningar för att förbättra och effektivisera tillgängligheten för den service som våra invånare behöver i en fungerande vardag. "

  • Drivs av: samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelsens förvaltning

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål Ingen fattigdom
Ikon för FN:s globala mål Hälsa och välbefinnande
Ikon för FN:s globala mål Hållbara städer och samhällen