Peer support, en nytänkande yrkesroll inom kommunen

Exempelbild

Vi provar nya arbetssätt i samverkan med brukarrörelsen för att främja återhämtning och välmående för personer med psykisk ohälsa. För oss i Kungsbacka kommun är det här ett nytänkande sätt att möta behoven hos invånare med psykisk ohälsa.

Vad?

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbetar inom vård eller socialtjänst för att stötta individer i deras återhämtningsprocesser. Återhämtning är ett nytt synsätt på psykisk ohälsa som skiftar fokus från symptomlindring till möjligheten att leva ett fullvärdigt liv, oavsett om man har kvarstående symptom eller inte. Genom att ta vara på peer-supportens erfarenheter, som ofta handlar om att hen själv har levt eller lever med psykisk ohälsa, stärker vi de vi är till för och våra verksamheters kompetens.

En peer-supporter är utbildad för att använda sina egna erfarenheter för att stötta andra genom att dela kunskap, erfarenheter och råd. Det kan vara särskilt effektivt inom områden som mental hälsa, beroendeproblematik och social isolering.

Varför?

Att få träffa någon med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som har återhämtat sig från den kan ge hopp och skapa motivation till att förändra sin situation. Det kan också vara lättare att relatera till en sådan person. En peer-supporter arbetar tillsammans med omsorgspersonalen kring individen och bidrar med ett unikt inifrånperspektiv på arbetet. Hur kan exempelvis olika arbetsmetoder upplevas av individen?

Hur?

Projektet är en gemensam satsning tillsammans med region Halland och NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. NSPH planerar utbildning till våren 2024. Vi kommer sedan att annonsera två heltidstjänster inom bostad med särskild service. Peer supportrarna kommer där att arbeta med saker som studiecirklar kring återhämtning och individuella stödsamtal. Även om rollen som peer-support är evidensbaserad för psykisk ohälsa, är den inte väl beprövad inom bostad med särskild service än. Mycket kommer att formas under resans gång.

Zacharias Edwall

Personen bakom

Zacharias Edwall, metodutvecklare

Drömmen är en framtid där peer supporters är en given del av vår verksamhet precis som stödassistenter och undersköterskor är idag.

  • Drivs av: Individ & familjeomsorg
  • Estimerad budget: två heltidstjänster

Utmaningar och möjligheter

Öka självständigheten

Det blir allt färre som försörjer fler, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger. För att möta utmaningen behöver vi ta till ny teknik och nytänkande för att möta invånarnas behov.