Framtidskompetens rustar Kungsbacka i att leda från framtiden

Exempelbild

Med finansiering från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet bjuder vi in en framtidskompetens till vår organisation för att utveckla förmågan till strategisk framsyn.

Vad?

Vi är en av sex aktörer som fått beviljat medel från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas erbjudande som vi har möjlighet att ta del av heter Residens framsyn och riktar sig till offentliga organisationer som under en tid vill bjuda in en person med framtidskompetens, i ett så kallat residensprogram.

Vi välkomnar därav Johan Lager, innovationsledare från Hello future. Johan Lager tar rollen som ”resident” i projektet. ”Resident” är en liknelse tagen från kulturvärlden, där konstnärer eller musiker får bidrag för att vara på en annan plats för att bli inspirerade och utveckla sin kreativa förmåga, samtidigt som de delar med sig av sin kunskap och inspirerar. Resultatet av Vinnova-projektet strävar efter att berika Johan med djupare insikter inom sitt expertområde samtidigt som Kungsbacka som organisation tar till sig och utvecklar den nyvunna kunskapen.

Varför?

Vi ser en möjlighet att förbereda och stödja ledare och chefer i att ta ansvar för en framtid som ännu är okänd. Det är också en vilja att inkludera invånare, näringsliv och civilsamhället för att tillsammans definiera och skapa önskvärda framtidsscenarion. Tanken är att genom strategisk framsyn skapa en modell som ökar takten och ambitionsnivån i innovationsarbetet.

Att ta sikte på tio år framåt, vilket vi gör i det här projektet, öppnar upp en annan dimension för idéer och utveckling än att enbart fokusera på kortsiktiga planer. Kortsiktiga perspektiv kan generera kreativa idéer, men kanske inte förändra eller skapa den typ av långsiktig transformation i samhället som vi verkligen önskar. Att utgå från en önskad framtid och förstå vad organisationen verkligen strävar efter är nyckeln. Även små projekt och idéer kan vara vägen till en långsiktig förändring och transformation.

Hur?

Johan, som resident, tillbringar tre månader i kommunen, integrerat i programmet för framtidens hälsa, vård och omsorg. Framtidens hälsa, vård och omsorg är ett av kommunens fyra strategiska utvecklingsområden där vi testar att arbeta i programform över förvaltningsgränserna. På det här sättet kan vi prioritera våra resurser på ett mer effektivt sätt.

En nyckelaspekt i det här projektet är att skapa förståelse för hur omvärlden kan påverka och skapa möjligheter för organisationen. Det handlar om att kunna anpassa sig snabbt och vara flexibel i förhållande till förändringar och trender. I stället för att reagera på omständigheter vill vi bli proaktiva och ta vara på möjligheterna som dyker upp. En central del är att inte bara få en rapport om trender, utan att aktivt vara delaktig i att skapa olika framtidsbilder och berättelser. Detta ger en mer levande och konkret grund för att fatta strategiska beslut. Vi har tagit ett första steg i att testa detta genom att dra nytta av AI, i en aktivitet som vi kallar AI-omvärldslabb. Resultatet av ett AI-omvärldslabb hjälper oss att skapa scenarios av framtiden kring specifika områden eller utmaningar, vilka kan fungera som underlag i dialoger och planering kring framtida satsningar.

Johan och Karin 

Personerna bakom

Johan Lager, innovationsledare från Hello future och Karin Lycke, innovationsstrateg.

”Redan nu efter att ha jobbat med AI-omvärldslabbet, märker jag att jag får en möjlighet att direkt prova nya saker. Projektet ger utrymme för lärande och reflektion, vilket jag sällan har utrymme för i mitt vardagliga arbete. Jag ser fram emot att få utveckla min kompetens inom området.”
- Johan Lager

”Jag ser verkligen fram emot att hitta ett sätt att diskutera möjliga framtider med invånarna. Det ska bli intressant att se hur vi kan bygga nya metoder som faktiskt kan göra att invånarna kan ställa sig i framtiden och se lite mer långsiktiga behov.”
- Karin Lycke

  • Drivs av: Kommunstyrelsens förvaltning
  • Estimerad budget: 500 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.