Digitala ledningsanvisningar för smartare markarbeten

Exempelbild

Vi har en vision om att göra markarbeten så enkla, säkra och effektiva som möjligt. Därför har vi inlett ett projekt för att digitalisera processen för ledningsanvisningar, som visar var det finns ledningar i marken.

Varför?

Projektet syftar till att underlätta för företag som utför markarbeten i kommunen, samt att minska riskerna för skador på ledningar och olyckor på vägarna. Att skapa en förenklad och mer effektiv process kommer leda till besparing, både när det gäller arbetskraft och maskiner.

Vad?

Projektet bygger på en digital plattform som automatiskt skickar ut ledningsanvisningar till grävmaskiner i realtid. Plattformen använder sig av exakt och uppdaterad data från olika ledningsägare, som kommunicerar via ett säkert nätverk.
På så sätt kan markarbetare få snabb och tillförlitlig information om var det finns ledningar i marken, utan att behöva vänta på fysiska utsättningar eller kartor. Detta sparar både tid och pengar, samt minskar klimatpåverkan genom att minska antalet resor.

Hur?

Eningo, det svenska IT-bolaget, leder det här samarbetet som består av olika kommuner, företag på vägarna och forskningsinstitut för att säkert dela relevant data. Det är endast organisationer i västra Sverige som kommer delta. Projektet pågår i cirka två år, och involverar regelbundna workshops och utvärderingar. Vi i Kungsbacka kommun agerar som en aktiv referensgrupp för att svara frågor.

Peter Gustavsson är projektledare

Personen bakom

Sara Andersson, Mätningsingenjör

”Vi hoppas lyckas skapa en plattform för att förmedla rätt data till grävmaskiner i rätt tid och till slut helt ersätta fysisk ledningsanvisning. Detta för att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare så de inte behöver vara ute på stora vägar. Dessutom kommer projektet leda till en mer kostnadseffektiv process. Vi jobbar nu med andra kommuner och företag för att komma på en så bra lösning som möjligt.”

  • Drivs av: förvaltningen för Teknik
  • Budget: 0 kronor

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål Hållbara städer och samhällen