Nytt sätt att tillgängliggöra kulturupplevelser med VR-teknik

Exempelbild

Hur kan vi använda VR-tekniken för att tillgängliggöra kulturupplevelser och samtidigt skapa ytterligare en arena som kulturaktörer kan verka genom? Dessa frågor ställer sig Kungsbacka i projektet OrigoShift.

Varför?

I projektet OrigoShift utforskas hur vi kan använda oss av Viritual Reality-teknik, VR, för att tillgängliggöra kulturupplevelser, samt för att skapa en ny arena för kulturskapare att verka genom.

Projektets syfte är att tillgängliggöra kulturupplevelser, i synnerhet scenkonst, på ett kvalitativt och professionellt sätt, där den virtuella besökaren ska få en immersiv upplevelse och själv kunna orientera sig mellan olika kameror. Tjänsten riktar sig till både den vana och ovana kulturkonsumenten, men huvudfokus ligger på målgrupperna unga och äldre samt personer som av olika orsaker inte har möjlighet att ta del av ett kulturutbud.

OrigoShift tar avstamp i lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål, men också i flera av kommunens fokusområden som rör digitalisering. Det rör sig främst om att främja allas möjlighet till kulturupplevelser samt att ta tillvara på nya distributionsformer för att kultur ska nå fler individer och grupper. Projektet arbetar även för att uppfylla skolans mål där det bland annat framgår att barn och unga har rätt att få ta del av kulturella upplevelser som vidgar vyer, ger perspektiv och bidrar till en förståelse för världen.

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Genom den här tekniken skapas möjligheter för fler att kunna ta del av ett kulturutbud.

I takt med att VR-användandet breder ut sig (2021 omsatte VR-industrin 200 miljarder kronor, 2028 spås den omsätta 636 miljarder) och tekniken blir tillgänglig för allt fler plånböcker, kommer det att öppna upp för nya sätt att distribuera kulturupplevelser, men också kunna vara en betydelsefull hjälp för kultursektorn. Trender pekar också på att scenkonst och kulturkonsumtion blir mer immersiv. Därför vill vi undersöka hur kultursektorn skulle kunna nyttja de möjligheter som digitaliseringen skapar, dels för att leva upp till publikens förändrade behov av nya digitala mötesplatser, dels för att säkerställa att ett rikt och varierat kulturliv kan bibehållas under eventuella samhällsprövningar framöver.

Vad?

OrigoShift bygger på Inclubit-360-tekniken och mjukvaran utvecklas av forskningsinstitutet RISE på initiativ från Kungsbacka kommun.

Målet är att kunna erbjuda kulturupplevelser i realtid, där ingen data lagras eller sparas, och där publiken är involverad i det som sker på scenen. Projektet arbetar därför med tanken att den virtuella besökaren själv har makten att välja perspektiv och förflytta sig runt i rummet. I ena stunden kanske du väljer att sitta i publiken, i nästa befinna dig bredvid dirigenten i orkesterdiket och nästa mellan dansarna på scenen. Det blir upplevelser med nya perspektiv. Frågor som väcks blir: hur behöver en regissör eller koreograf tänka och anpassa sitt arbete efter tekniken? Var ska kameror placeras och hur påverkas berättarteknik och dramaturgi?

För att få svar på dessa fråga och på många fler undersöker Kungsbacka möjligheten att kunna erbjuda tillgång till en labb-miljö dit kulturutövare ska kunna söka sig för att få prova på tekniken, med syfte att projektet dels ska få tillgång till användarnas behov, tankar och önskemål, dels att öka vetskapen om projektet och mjukvaran.

En viktig aspekt av kulturupplevelser är att kunna dela upplevelsen med andra, känna tillhörighet och befinna sig i ett sammanhang. Projektet arbetar därför med att undersöka hur en digital foajé skulle kunna utformas, där de virtuella besökarna ska kunna träffas. Exempelvis skulle en skolklass efter en teaterföreställning kunna möta skådespelarna i denna miljö, och kanske ta del av diskussionsfrågor som projiceras på väggarna. Ambitionen är att kunna utforma foajén utifrån kulturaktörens önskemål och den skulle därför kunna se olika ut beroende på vad som sker på scenen.

Hur?

OrigoShift är ett målsökande projekt där utbytet med användarna är av stor vikt för att vi ska kunna landa i en användbar och nyttig lösning. Just nu befinner sig projektet i ett utforskande skede, vilket betyder att fokus ligger på diskussioner och lärande medan mjukvaran utvecklas parallellt. Tekniken utvecklas av RISE, men dialog med organisationer som GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Telia, Riksteatern och Teater Halland förekommer regelbundet och är av stor betydelse i utforskarfasen. Snart hoppas projektgruppen komma i gång med utbildningar och labbtillfällen, där behov från både kulturskapare och besökare ska kunna identifieras.

Det finns många delar som behöver utforskas och kartläggas för att vi ska kunna uppfylla de förväntningar som finns hos de framtida användarna. Det är inte svårt att föreställa sig att en koreografs behov skiljer sig från de behov som en person som inte tidigare haft möjlighet att besöka Kungsbacka Teater eller liknande scener på grund av olika hinder upplever.

Projektet startade 2022 och utvecklingen av mjukvara inleddes i början av 2023. Kungsbacka och RISE har regelbundna avstämningar och under februari kunde projektgruppen få ta del av de första utkasten och få en första inblick i den VR-miljö som ska fungera som foajé.

Exempelbild

Personen bakom

Peter Rudvall, utvecklingsledare

Det är ett väldigt lustfyllt projekt! Vi upplever ett stort intresse hos personer och aktörer som vi möter utanför den egna organisationen. Många blir nyfikna på oss och på Kungsbacka kommun och är imponerade av att vi vågar, att vi testar och att vi har kommit en bra bit i dessa frågor. Att vi faktiskt tar till vara på och undersöker hur den här tekniken kan appliceras på vårt ansvarsområde. Nu har vi jobbat med projektet i ett drygt år och efter all förberedelse känns det fantastiskt att känna att det börjar röra på sig och att vi får något att börja skruva på ordentligt.

  • Drivs av: Kultur & fritid och Förskola & Grundskola
  • Budget: 150 000 kronor från Region Halland och 1,1 miljon kronor från Kungsbacka kommun

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.