Hedeskolans skolgård. Några elever balanserar på en rund balansbräda.

Hedeskolan ligger i norra delen av Kungsbacka stad med närhet till såväl stadens aktiviteter som grönområden.

Informationsträff inför val av skola

Under hösten erbjuder vi en informationsträff inför val av skola till läsåret 2024-2025. Välkommen till Hedeskolan 20 september klockan 17.

Fakta om skolan

På Hedeskolan går cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6

Hedeskolan består av olika hus där elever från förskoleklass till årskurs 6 får sin undervisning. Vi kan kort och gott säga att skolan bildar ett eget kvarter i området Hede! Vi har egen idrottshall, skomatsal och närhet till såväl grönområden som centrala kulturutbud i kommunen.

Klasserna på skolan är överlag treparallella och placeringen av våra årskurser i de olika husen är genomtänkta för att skapa en trygghet för våra elever.

På Hedeskolan finns ett stort elevengagemang bland personalen. Vi sätter elevens mående och kunskapsutveckling i första rummet och arbetar medvetet och aktivt med att bygga starka och förtroendefulla relationer med eleverna. Med utgångspunkt från såväl forskning som beprövad erfarenhet vet vi att det är framgångsrikt för elevernas utveckling.

Utvecklingsarbete genom fokusområden

Vi strävar mot en hög måluppfyllelse där varje elev når sin fulla potential. För att kunna nå dit behöver eleven var trygg och må väl, ha en hög närvaro i skolan samt mötas av pedagoger som varierar och anpassar sin undervisning så att den blir tillgänglig för alla. Genom Hedeskolans tre lokala fokusområden; en undervisning som öppnar dörrar, var den du är och bli den du vill samt fear of missing outFOMO, håller vi riktning mot målen.

Vår fritidsverksamhet

På Hedeskolan har vi sex fritidsavdelningar.

  • F-1 Diamanten
  • F-1 Kristallen
  • F-1 Opalen
  • Årskurs 2 Safiren
  • Årskurs 3 Rubinen
  • Fritidsklubben årskurs 4-6

Med utgångspunkt i nationella styrdokument samt genom elevdelaktighet och medskapande, arbetar personalen på fritids tillsammans för att skapa en verksamhet som genomsyras av lust, skapande, gemenskap och trivsel.

Börja skolan hos oss

När du börjar i förskoleklass hos oss på Hedeskolan möts du av en trygg inskolning och pedagogerna har haft en överlämning från förskolan.

Funderar du på att börja hos oss? Vad roligt! Kontakta rektor så bokar vi in ett skolbesök. Vi värdesätter det goda bemötandet och vi vill lära känna dig. Dina behov och intressen är viktiga för oss.

Hedeskolans bibliotek

På Hedeskolan finns ett fantastiskt bibliotek med möjlighet att låna böcker och få hjälp med källkritik med mera. Vi har regelbundna författabesök och vår bibliotekarie gör veckovisa klassbesök i de lägre årskurserna och initierar spännande läsutmaningar. Kunskap är makt!

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Hedeskolan med andra skolor (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Ny organisering av Hedeskolan från höstterminen 2023

Norra delarna av Kungsbacka stad växer och det tycker vi är roligt. För att framöver för att kunna erbjuda områdets barn och elever plats i förskolor och skolor bygger kommunen en ny skola, Skårbyskolan. Skolan ska vara klar vid höstterminens start 2023. När den är klar kommer den att ta emot elever i årskurs 4-9. Elever i årskurs 7–9 från Älvsåker- och Hedeområdet kommer då att få sin högstadietid på Skårbyskolan. Det innebär att elever som idag tillhör Hedeskolan ska fortsätta sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 7. Hedeskolan blir då en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Mer utrymme på befintliga skolor

Under de senaste åren har det varit trångt på skolorna i norra delen av Kungsbacka stad. För att lösa det har vi behövt ha tillfälliga lokaler. Starten av Skårbyskolan och begränsningen av årskurser på de befintliga skolorna i området ger mer plats för eleverna såväl inomhus som i utemiljöerna.

Besöksadress

Gamla Göteborgsvägen 65, Kungsbacka