Åsaskolans skolbyggnad. Byggnaden är vit med röda spröjsade fönster.

Åsaskolan ligger i södra delen av Kungsbacka kommun, mitt i Åsa samhälle nära grönområden, hav och bibliotek.

Fakta om skolan

På Åsaskolan finns elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns plats för cirka 700 elever. Skolan är byggd som en by med flera hus som omger en damm.

Välkommen till oss på Åsaskolan, här vill vi ge varje elev förutsättning till utbildning och lärande och därmed få möjlighet att nå kunskapsmålen i skolan!

Samarbeten mellan rektorer och arbetslag

Åsaskolans arbete leds av tre rektorer som arbetar tillsammans för att utveckla skolan på bästa sätt. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag med täta samarbeten, både elever och pedagoger.

Elever i förskoleklass till årskurs 6 börjar varje dag med en samling i respektive hemvist. För oss är det självklart att vi vuxna på skolan finns tillgängliga för våra barn och elever för en god och trygg start på dagen där alla känner sig sedda.

Årskurs 7 till 9 har mentorstid i sin hemvist några tillfällen i veckan enligt schema.

Alla eleverna ska tro på sin förmåga

Åsaskolan ska vara en plats för utbildning i toppklass. Ett sätt att nå dit är att elever utvecklar en positiv lärandeidentitet genom att tro på sin egen förmåga att lära sig nya kunskaper. Det förutsätter att alla som jobbar i vår organisation har:

  • Höga förväntningar på att alla elever vill lära samt att det är undervisningens kvalité och elevens bakgrund som avgör om eleven når upp till kunskapsmålen.
  • Att alla som jobbar i organisationen utifrån sin profession följer upp om eleven lär sig det undervisningen behandlar och utifrån detta väljer handlingar som leder till högre måluppfyllelse för eleven.

För att nå ditt vi vill arbetar vi med utgångspunkt från Ett växande tankesätt. Ett växande tankesätt handlar om att arbeta med synen på lärande. Att det är den egna insatsen, det hårda arbetet och synen på sin förmåga att lära som gör skillnad för framgång och lust i skolarbetet. Att ha en självbild om att ”jag är en som kan lära”. Hos oss innebär Ett växande tankesätt att:

  • Tro på sin förmåga att utvecklas
  • Tillåta sig själv och andra att växa
  • Kunna anstränga sig och hålla fast vid något även när det inte går så bra

För att eleverna ska lyckas med detta så behöver de få stöd i att utveckla en positiv grundattityd till kunskapandet och sin identitet som lärande individ. Elever, pedagoger och skolledning lär mer om vilken lärmiljö som är gynnsam för att få kvalité i undervisningen, vilka handlingar som leder till en lärande självbild samt vikten av det relationella perspektivet.

Vår fritidsverksamhet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. I våra fritidshem vill vi erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, olika uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Utgångspunkten är elevernas behov, intressen och erfarenheter.

När fritids öppnar på morgonen lämnar du ditt barn till en pedagog, det är viktigt då vi vill att alla barn blir sedda. På "morgonfritids" får barnen en lugn och trevlig start på skoldagen där de kan välja på lugna morgonaktiviteter. Frukost serveras klockan 7.15 i matsalen.

Varje eftermiddag erbjuder vi olika aktiviteter. Då får barnen göra något som de tycker är kul eller ges möjlighet att prova på någonting nytt. En stor del av eftermiddagsverksamheten är vi utomhus. Elever i förskoleklass till årskurs 3 får mellanmål klockan 13.50 och årskurs 4 till 6 14.30.

Fritids stänger 18 och då är vi precis som på morgonen i förskoleklassens lokaler på Vågen.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Inskolning för förskoleklass

Ni som önskar inskolning har möjlighet att delta i den från och med vecka 32. Inskolning sker enligt schema. När eleverna börjar i förskoleklass ska de under första veckan ha med sig regnkläder och gummistövlar och ett ombyte bestående av; strumpor, underkläder och övriga klädesplagg.

Åsaskolans bibliotek

På Åsaskolan har vi ett folkbibliotek som ligger i vår huvudbyggnaden, Portalen. I vårt bibliotek finns ett brett utbud av böcker på många olika språk. Våra elever besöker biblioteket efter ett fast schema och vi har även pedagoger som hjälper till.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Åsaskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Pölagårdsvägen 8, Åsa