Björkris förskola och skola

En entré till Björkris förskola och skola. Bredvid entrén står det förskola och skola. Entrédörren är öppen och fyra elever syns gå ut från byggnaden.

Vår skola ligger mitt i Björkrisområdet med närhet till både natur och Hede pendelstation.

Fakta om skolan

På Björkris skola går cirka 100 elever från förskoleklass till årskurs 3.

I Björkris finns både förskola, skola och fritidshem i ett gemensamt hus och vi jobbar tillsammans som en enhet med samma pedagogiska vision och grundsyn.

Vår personal arbetar i olika team som består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och i vissa fall elevassistenter. Vi har mycket hög andel legitimerade pedagoger.

Varje vår och höst gör vi traditionella cykelutflykter som är högt uppskattade av våra elever. Vi har märkt att de här utflykterna är någonting som skapar en sammanhållning utöver det vanliga!

Vi arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling. För oss är det är det också viktigt att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns lärande, utveckling och uppförande. Vi vill också ge våra elever inflytande och ansvar för sitt eget lärande.

Vi strävar efter att vår lärmiljö ska ge förutsättningar för:

  • Hög måluppfyllelse.
  • En miljö som är varm, vänlig och harmonisk.
  • Arbete utifrån relationell pedagogik med hjälp av de tre stöden; socialt, emotionellt och kognitivt.
  • Relationsbyggande genom att vi kan skapa många möjligheter till möten.
  • Parallella och samverkande upplevelser för alla fem sinnen som barn naturligt använder sig av i lek, lärande och utforskande.
  • Flexibilitet, vi vill kunna anpassa och förändra vår lärmiljö efter behov.
  • Gemensamhet.
  • Att uppmuntra konstruktion på olika plan.
  • Att underlätta för dokumentation av barnens och pedagogernas lärande.

Vår fritidsverksamhet

På Björkrisskolan finns tre fritidshem: Bauer, Beskow och Garbo.

Våra fritidshem är en del av skolan och finns i samma hus. I lokalerna för fritidshemmen finns det kök, grupprum, slöjdsalar, klassrum och en matematikverkstad. Fritidshemmen kan även använda idrottshallen och vår fina skolgård som har en multirink.

Vi har medvetet byggt upp lärmiljöerna så det ska finnas utrymme för olika typer av aktiviteter; lugna, mer motoriska eller ge utrymme för att tillverka och skapa.

I våra fritidshem har vi legitimerade lärare som ansvarar för fritidshemmen tillsammans med förskollärare och elevassistenter. De jobbar mycket med elevinflytande i vardagen och är ett komplement till skolans arbete.

Börja skolan hos oss

Vår ambition är att alla elever ska känna sig trygga och välkomna till oss på Björkrisskolan. Inför skolstart i förskoleklass har vi ett gediget samarbete med både förskola och vårdnadshavare. Vi påbörjar arbetet med blivande skolbarn redan under hösten året innan barnen går över från förskolan till skolan. Då bjuder rektor in dig som är vårdnadshavare till ett informationsmöte.

Under våren samarbetar förskola och skola genom att förskollärarna i de båda verksamheterna träffas för att planera höstens grupper. Skolans pedagoger besöker också de blivande eleverna på förskolan för att tidigt skapa trygghet. Sedan får även de blivande eleverna besöka skolan några gånger. Genom vårt nära samarbete mellan förskola och skola så känner sig våra förskoleklass-elever välkomna inför skolstart i augusti.

Björkrisskolan bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Skolbiblioteket är en viktigt del i detta arbete. Vårt skolbibliotek ligger i anslutning till vår huvudentré och är alltid öppet för barn och elever. I biblioteket finns böcker med text i olika svårighetsgrader från bilderböcker och första lästräningen till tonårsböcker.

Alla klasser har en bestämt tid i veckan då de är i biblioteket tillsammans med en pedagog. Under denna tid så får eleverna lära sig bibliotekskunskap, läsa och låna böcker och få boktips.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Björkris skola med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Björkrisvägen 21, Kungsbacka