Tingbergsskolan.

Vår skola ligger i centrala Kungsbacka med närhet till både stadsaktiviteter och gröna områden såsom Kungsbackaskogen och Tingbergsvallen.

Fakta om skolan

På Tingbergsskolan går cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 6.

På Tingbergsskolan så har vi åldersintegrerad undervisning för eleverna som går i förskoleklass och årskurs 1. Från årskurs 2 till 6 genomförs undervisningen i åldershomogena grupper.

Vi har en hög andel behöriga lärare som med stort engagemang gör sitt yttersta för att föra eleverna mot skolans mål.

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med att införa kooperativt lärande i undervisningen. Det innebär att vi strukturerar lärandet så att eleverna arbetar med varandra i grupper. Eleverna samarbetar och får på så sätt ta ansvar för det egna och det gemensamma lärandet, både kunskapsmässigt och socialt.

På Tingbergsskolan har vi också ett välfungerande elevhälsoteam med många olika kompetenser. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna för att alla barn, oavsett förutsättningar eller svårigheter, ska lyckas i skolan.

Vår fritidsverksamhet

Tingbergsskolan har fem fritidshem:

  • Aspen, Rönnen, Granen och Tallen riktar sig till elever i förskoleklass till årskurs 2
  • Eken riktar sig till elever i årskurs 3 till 6

Fritidshemmen har egna lokaler anpassade för fritidsverksamhet. De har också tillgång till idrottssalen och använder sig ofta av vår närhet till skogen i sin fritidsverksamhet.

Börja skolan hos oss

Hos oss så går alla elever i förskoleklass och årskurs 1 i samma åldersintegrerade klass. I denna klass är hälften av barnen 6 år och den andra hälften 7 år. I klassen har vi två lärare som skapar goda möjligheter för både lärande och trygghet.

Under våren innan skolstart skickar vi ut information till dig som är vårdnadshavare om hur vår inskolning fungerar och hur skolans rutiner ser ut.

Du som är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta rektor för att få information om vår skola.

Tingbergsskolans bibliotek

Tingbergsskolans skolbibliotek är beläget i skolans huvudbyggnaden. Vi har en kunnig och engagerad skolbibliotekarie som förutom boklån också undervisar alla skolans elever i bland annat informations- och kommunikationsteknik, IKT, källkritik och sociala medier.

Varje år utökas bibliotekets utbud med många nya och aktuella böcker. Inom denna verksamhet ryms också en mängd kulturaktiviteter såsom författarbesök, kommunala musikskolan, filmskapande med mera.

Ta del av elev- och enkätresultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Tingbergsskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Lundegrens gata 25, Kungsbacka