Iseråsskolans ljusbruna byggnad. Framför byggnaden springer flera elever.

Iseråsskolan ligger på Onsala halvön, i västra delarna av Kungsbacka kommun. Skolan är Onsalas äldsta skola!

Fakta om skolan

Iseråsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan går för närvarande cirka 300 elever.

Iseråsskolans lokaler är uppdelade i flera mindre hus på en stor skolgård. Vår skola är Onsalas äldsta, en av våra byggnader är från 1847! Skolan är belägen i en lugn miljö med närhet till en skog som vi nyttjar aktivt under årets alla årstider. Vi har en bäck som rinner precis i skolans utkant där vi fått vara med och bygga lekbäddar för lax som vår elever får vara med och följa i deras utveckling.

Vi är en skola som bygger på att skapa en "pluggkultur" där det upplevs naturligt och rätt för alla elever att lära. Vi har en hög andel behörig personal, det säkerställer en god grund för elevernas utbildning.

Rastverksamheten är strukturerad och eleverna har stor möjlighet till varierad aktivitet utomhus. Vår rastverksamhet är en viktig del i vårt främjande och förebyggande arbete för trygghet, trivsel och fysisk aktivitet.

Skolan arbetar efter ett årshjul med aktiviteter och insatser för att stärka skolans gemensamma värden och våra ”respekteraregler”.

Våra engagerade pedagoger plockar upp vad som händer i omvärlden och skapar liknande händelser på skolan i anpassad form, till exempel Melodifestival och Olympiska spel.

Vi har en struktur för både arbets- och utvecklingsfrågor som vi tillsammans formar och omformar efter behov.

Vår fritidsverksamhet

På Iseråsskolan har vi idag fyra fritidshem: Lönneberga, Körsbärsdalen, Saltkråkan och Klubben.

Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barnens vardag. Verksamheten är ett viktigt komplement till förskoleklassen och skolan för alla de barn som vistas där.

På fritidshemmet lär sig barn att ingå i sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. De lär sig också utifrån ålder och mognad att ta ansvar för sig själv och andra. Viktiga inslag på fritids är lek och skapande arbete.

Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. För att nå detta måste miljön vara trygg, rolig och stimulerande. Detta uppnår vi på Iseråsskolan genom våra väl utformade lokaler och varierande skolgård som lockar till många olika aktiviteter under uppsikt av vår personal.

Aktiva fritidspedagoger som ser värdet i det egna uppdraget och vikten av att se och bekräfta varje barn är också viktigt.

Börja skolan hos oss

Inför skolstarten i förskoleklass har vi flera möten för information och överlämning mellan förskola, skola och vårdnadshavare. Allt för att alla ska känna sig trygga. Du som kanske är nyinflyttad och intresserad av att börja hos oss under annan tid på året är alltid välkommen att kontakta oss.

På Iseråsskolan arbetar vi för att hålla en röd tråd genom hela utbildningen. Vi har tätt samarbete mellan alla årskurser där vi hjälper och stöttar varandra. Vi ser alla elever som allas elever och är måna om att alla får utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Iseråsskolans bibliotek

Vi vill ge våra elever en så god start som möjligt och att kunna läsa och ha en god läsförståelse är mycket viktigt i dagens samhälle. På Iseråsskolan finns ett skolbibliotek. Hit går de yngre barnen tillsammans med sin klass för att låna. De äldre barnen använder biblioteket för att söka information och för att låna.

I vårt bibliotek finns böcker med text av olika svårighetsgrad, från första lästräning till tonårsböcker.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Iseråsskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Smedvägen 20, Onsala