Frillesåsskolans gröna byggnad. Framför byggnaden står flera elever bredvid fyra bänkar.

Frillesåsskolan ligger mitt i Frillesås samhälle. I närheten finns stora grönområden.

Fakta om skolan

På Frillesåsskolan går cirka 590 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har fyra fritidshem.

Frillesåsskolan är belägen i Kungsbacka kommuns sydligaste del. Skolan ligger mitt i Frillesås samhälle och är byggd efter principen "skolby". Vi har nära till hav och västkustens salta klippor och naturens lugna rum.

Skolgården är vacker och luftig med mycket grönska som ramar in de olika husen. Just nu är vi inne i ett spännande tid då vi fått en helt ny skolbyggnad och där vi i samband med det också fått nya lärmiljöer utomhus. Det nya huset är i två plan där elever och pedagoger i de olika årskurserna har sin bas i så kallade ”hubbar” (hemvister). På plan två finns årskurs 6-9 och på nedre plan finns hubbar för årskurs 2 och 3, salar slöjd-, musik-, hemkunskap och bild samt ett elevcafé. I skolans övriga byggnader finns förskoleklass, årskurserna 1, 4 och 5 samt NO-salar.

På Frillesåsskolan har vi en hög andel legitimerade lärare. Lärandet och undervisningens kvalitet är i fokus. Vårt arbete utgår från elevernas delaktighet och inflytande över vardagen, kvalitetsarbete och god arbetsmiljö.

Vår miljö präglas av välkomnande och vi lägger stor vikt vid samarbete. Skolan har en mycket god elevmiljö, där både ledning, elevhälsa och övrig personal jobbar nära i samarbete med elever och vårdnadshavare för att främja god hälsa och livslångt lärande.

Vår fritidsverksamhet

Förskoleklassens elever tillhör Fåglakulle fritids. Här jobbar vi i ett ”hela dagen perspektiv” då vi är samma personal under skoltid och fritids. Vi jobbar gärna tematiskt och utifrån fritidshemmets läroplan. I våra projekt utgår vi från elevernas intressen. Vi arbetar både i smågrupper och helgrupp beroende på vad vi planerat göra.

Vi jobbar med värdegrund under hela året som en röd tråd med extra fokus på höstterminen då gruppen, lokalerna och pedagogerna är nya för alla. Ambitionen är att lägga en bra grund för resten av skoltiden.

I arbetet på fritidshem för årskurs 1 till 2 strävar vi efter att skapa en trygg elevgrupp där goda kamratrelationer är ett av nyckelorden. Vi vill att våra elever ska våga vara sig själva och respektera varandras olikheter för att på så sätt skapa ett öppet och välkomnande klimat. Elevgruppens intressen och behov får styra lärandet. Vi samarbetar med klasslärarna inom vissa ämnen där vi på fritids ofta fokuserar på kreativitet och skapande.

På fritids för årskurs 3 till 6 jobbar vi mycket med elevdemokrati. Till exempel genom "klubbråd" där barnen är med och planerar verksamhet, inköp och hur vi ska ha det tillsammans hos oss. Vår erfarenhet är att det gynnar eleverna att få ta större ansvar.

Exempel på det vi arbetar med är ett tema kring Harry Potter. Här har eleverna fått möjlighet att arbeta med skapande verksamhet, drama och läsning.

Möjlighet till fri lek är också en del i att vara på fritids, här får eleverna träna sociala färdigheter. Vi jobbar med åldersblandade grupper vilket är positivt för elevernas kamratrelationer.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Frillesåsskolans bibliotek

Vi har ett samarbete med folkbiblioteket som ligger i lokaler inte långt från skolan. Dit går vi för att låna böcker och leta information

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Frillesåsskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Frillesås Skolväg 10, Frillesås