Furulidsskolan vita byggnad. Framför byggnaden spelar flera elever basket.

Furulidsskolan ligger i en naturskön omgivning i Vallda, som ger oss möjlighet till utvecklande lärmiljöer.

Fakta om skolan

På Furulidsskolan går cirka 230 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan har till uppgift att möta barnen där det de står och skapa lärsituationer som bäst möter individens behov. Hos oss på Furulidsskolan gör vi vårt yttersta för att skapa en god lärmiljö för var och en av våra elever. Vi vill möta eleven med genomtänkta val av metoder och lärmiljöer så att barnet ska lära sig så mycket som möjligt.

Vi arbetar ständigt med den psykosociala miljön och elevhälsa för att förbättra våra elevers välbefinnande. Ett exempel är att skolan har vi en aktiveringspedagog knuten till elevhälsoteamet, uppdraget för aktiveringspedagagogen handlar bland annat om att skapa trygga och bra raster och låta eleverna växa i det sociala samspelet.

För oss är det viktigt att även eleverna är delaktiga i att skapa en bra och trygg miljö, därför får våra elever möjlighet att utbilda sig till trivselledare. Att vara trivselledare innebär att man bidrar till bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö och i utbildningen fokuserar på värderingar så som inkludering, vänlighet och respekt.

Furulidsskolan är sedan 2016 med i ett Erasmus+ projekt som heter ”Take care and Share - Skills for life”. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. I det här projektet deltar Nederländerna, Tyskland, Italien och Sverige. Elever och lärare från alla länderna har besökt skolor i varje land. Skolorna i varje land, har lärt ut specifika kunskaper, som de använder i olika lärsituationer till de besökande eleverna och lärarna. När elever och lärare kommit hem till sin skola igen, så är syftet att dessa lärdomar ska spridas till flera på skolan.

Vår fritidsverksamhet

Vår fritidshemsverksamhet är öppen mellan klockan 6 och 17.30.

Fritidsverksamhet är en del av elevernas heldagsverksamhet. Vår fritidsverksamhet på Furulidsskolan inriktar sig därför på välbefinnande och det sociala livet, både ur ett individ- och grupperspektiv. Vi arbetar aktivt med konfliktlösning samt med att stärka barnens självkänsla.

Vi är övertygande om att barns sociala och känslomässiga utveckling går hand i hand med deras intellektuella utveckling. Vår verksamhet utgår därför från barnens intresse och behov.

I vår verksamhet använder vi ofta vår inbjudande skolgård där vi kan nyttja bollplaner, klätterställning, öppna ytor och stora skogspartier.

Börja skolan hos oss

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns liv.
Vår verksamhet är anpassad efter din sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi presenterar skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt och ger eleverna förutsättningar att utvecklas mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas.

Vår vision är att via teoretiskt och praktiskt arbete utveckla våra elever till goda samhällsmedborgare. Elevernas inflytande, deras ansvarstagande och lusten att lära samspelar och skapar drivkraft och utveckling i det långa perspektivet.
Vi är en skola med flexibla lärmiljöer där eleverna ges möjlighet att hitta just sitt sätt att lära sig bäst på.

Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i skolans alla ämnen.
Redan i förskoleklass arbetar vi aktivt med ditt barns språkliga medvetenhet och förmåga att kommunicera. Vi läser högt varje dag och eleverna tränar på att ställa frågor, dra egna slutsatser och komma med följdfrågor kring det vi läser.

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Furulidsskolan skolbibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Eleverna behöver dessutom få kompetens inom informationssökning och källkritik. Vårt skolbibliotek främjar dessa förmågor och bidra till lusten att lära, läsa och att förstå sin omvärld.

Vi har ett bokråd med elevrepresentanter och vår skolbibliotekarie träffar bokrådet regelbundet. Deras delaktighet och inflytande i arbetet är en viktig del utvecklingen av biblioteksverksamheten.

"Furulidsskolan skolbibliotek ska skapa nyfikenhet och kunskap, oavsett om den kommer ifrån skönlitteratur, faktaböcker, ljudböcker eller annan media, – en vilja att fördjupa sig i något nytt eller redan känt.” –Helena Sten, Furulidskolans skolbibliotekarie

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Furulidsskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Furulidsvägen 23, Vallda