Fjärås Bräckaskolan

I bakgrunden syns Fjärås Bräckaskolans ljusbruna skolbyggnad. Flera elever syns springa framför byggnaden.

Fjärås Bräckaskolan ligger vackert belägen på en ås, Fjärås Bräcka, med en hänförande utsikt över ängar och hav.

Fakta om skolan

På Fjärås Bräckaskolan går idag cirka 600 elever i förskoleklass till årskurs 5.

Fjärås Bräckaskolan har sedan 2020 nya lokaler med lärmiljöer som är anpassade till det vi vet är viktigt för att elever ska känna sig trygga, lära och utvecklas.

Skolan är belägen i en unikt vacker närmiljö som inspirerar verksamheten till att bedriva utomhus- och äventyrspedagogik. Alla på vår skola ansvarar för att vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Här fokuserar vi på trygghet och måluppfyllelse.

Alla på vår skola bidrar till en dela-kultur där vi genom ett väl utvecklat samarbete tillsammans ansvarar samt inspirerar och stödjer varandra. Alla har våra elevers trygghet och måluppfyllelse i fokus.

Genom bland annat kollegialt lärande, att vi lärare lär av varandra och våra erfarenheter, formativ undervisning och utvecklande lärmiljöer arbetar vi för att alla på skolan ska känna sig trygga och tycka det är roligt att komma till skolan för att lära.

Vi tror på ett ansvarsfullt förhållningssätt och att varje medarbetare och elev får möjlighet att utvecklas efter sina förmågor. Trygghet, glädje och arbetsro är viktiga ledord för oss på Fjärås Bräckaskolan

På skolan har vi under året återkommande aktiviteter och traditioner. Vi tror på att traditioner och nytänkande kompletterar varandra och leder utvecklingen av skolan framåt.

Inflytande och samverkan

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassråd, elevråd, miljöråd och i skolvardagen.

Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet

Elevråd

Vårt elevråd har möten en gång i månaden och varje klass har två representanter i elevrådet. Klassrepresentanterna har i uppgift att ta med frågor och önskemål från respektive klassråd, samt att bolla frågor som kommit upp i elevrådet vidare till klasskamrater eller ansvarspersoner i till exempel skolledning eller vaktmästeri.

Föräldramöten och brukarråd

Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller brukarrådsmöte.

Ett annat sätt att påverka är att svara på vår föräldra- och elevenkät.

Vår fritidsverksamhet

Skolan är organiserad med tre verksamhetsområden; Tellus, Terra och Gaia. Varje verksamhet har tillhörande fritidshem.

Verksamheten i våra fritidshemmen utformas efter läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. I läroplanen finns också en egen del som förtydligar syftet och undervisningen i fritidshemmet,

Alla som arbetar i våra fritidshem samspelar med eleverna. Att arbeta är kreativt och handlar om att skapa pedagogisk verksamhet tillsammans med eleverna, inte bara utföra färdigplanerade aktiviteter.

En tradition som vi haft länge på skolan och vi är stolta över är vårt Lådbilsrace, det brukar gå av stapeln för att fira Fritidshemmens dag.

Börja skolan hos oss

Välkommen till oss! Här möter du engagerade och välkommande lärare och pedagoger i en modern skola med fantastiska lärmiljöer och väl utvecklad digital utrustning.

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Fjärås Bräckaskolans bibliotek

Vårt skolbibliotek ligger i hjärtat av skolan och bemannas av pedagoger, där finns en blandning av skönlitterära, faktaböcker och klassuppsättningar för att inspirera och uppmuntra till läsning.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Fjärås Bräckaskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Rossaredsvägen 626, Fjärås