Älvsåkerskolans skolbyggnad. Byggnaden är röd och vit med gröna spröjsade fönster. Tre elever går tillsammans framför skolan.

Älvsåkersskolan ligger mitt i ett vackert åkerlandskap en knapp mil norr om Kungsbacka centrum.

Fakta om skolan

På Älvsåkersskolan går cirka 550 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vår skola består av flera olika hus. I mitten finns matsal, idrottshall, bibliotek, musiksal och huset Kärnan. I Kärnan hittar du expedition, slöjdsalar och NO- och tekniksalar. Husen som våra elever går i är döpta efter gårdar som antingen finns eller har funnits i trakten, exempelvis Korndal, Rågdal, Salvebo och Fjälebo.

Personalen på skolan arbetar i arbetslag. I arbetslagen ingår grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare, specialpedagog, speciallärare och i vissa fall resurspersonal.

På skolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska känna trygghet och arbetsglädje för att kunna uppnå måluppfyllelse. Vi vill att alla elever känna sig väl bemötta under sin dag och detta arbetar vi med båda på grupp- och individnivå. Vårt trygghetsteam och vårt elevhälsoteam håller sig ständigt uppdaterade om vilka behov som finns i de olika klasserna.

Vår fritidsverksamhet

För de yngre eleverna på Älvsåkersskolan finns fem fritidshem:

  • Trollet
  • Älvan
  • Draken
  • Fritids, årskurs 2
  • Fritids, årskurs 3

Till Älvsåkersskolan fritidsklubb är elever i årskurs 4 till 6 välkomna.

Våra fritidshem bedriver daglig verksamhet för de elever som behöver tillsyn utanför skoltid. Här finns en fin ute- och inomhusmiljö som ger alla elever möjlighet till återhämtning och en meningsfull fritid. Utanför fritidsklubbens lokaler finns en stor gård med möjlighet till olika utelekar. Här finns också en fotbollsplan, innebandyrink och man kan även spela basket.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Älvsåkerskolans bibliotek

I mitten av skolan ligger vårt fina bibliotek och uppehållsrum. Här tar vi emot klasser som vill låna böcker och tillsammans hjälper vi eleverna att hitta böcker som kan fånga deras intresse och utveckla deras läsförståelse.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Älvsåkersskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Ny organisering av Älvsåkerskolan från höstterminen 2023

Norra delarna av Kungsbacka stad växer och det tycker vi är roligt. För att framöver för att kunna erbjuda områdets barn och elever plats i förskolor och skolor bygger kommunen en ny skola, Skårbyskolan. Skolan ska vara klar vid höstterminens start 2023. När den är klar kommer den att ta emot elever i årskurs 4-9. Elever i årskurs 7–9 från Älvsåker- och Hedeområdet kommer då att få sin högstadietid på Skårbyskolan. Det innebär att elever som idag tillhör Älvsåkersskolan ska fortsätta sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 7. Älvsåkersskolan blir därmed en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6

Under de senaste åren har det varit trångt på skolorna i norra delen av Kungsbacka stad. För att lösa det har vi behövt ha tillfälliga lokaler. Starten av Skårbyskolan och begränsningen av årskurser på de befintliga skolorna i området kommer ge mer plats för eleverna såväl inomhus som i utemiljöerna.

Varje skola förbereder förändringen genom att bland annat göra risk- och konsekvensanalys. Den innebär att diskutera risker och eventuella problem och planera för vad man behöver göra för att de inte ska uppstå. Skolan informerar berörda vårdnadshavare och elever om vad som händer.

Besöksadress

Gamla Älvsåkersvägen 2, Kungsbacka