Toråsskolans byggnad i mörkrött tegel. På byggnaden står det Toråsskolan. Framför byggnaden syns flera elever springa mot byggnaden.

Toråsskolan ligger naturskönt, nära skog och hav, mitt i Vallda med goda kommunikationsmöjligheter.

Fakta om skolan

Toråsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns cirka 450 elever.

På Toråsskolan arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet och arbetsglädje. Vi utgår från elevernas behov och vi arbetar aktivt för att motverka all form av kränkande behandling och mobbning.

Skolan består av flera olika hus. I huvudbyggnaden finns expedition, bibliotek och salar för de flesta praktiska och estetiska ämnena. I anslutning till skolan finns Valldahallen, en idrottshall där alla klasser har sin idrott.

För oss är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Därför har vi ett elevråd där varje klass representeras för ytterligare möjlighet till elevinflytande. Vi har också ett samråd för dig som vårdnadshavare, samrådet är en viktig del i vårt arbete för att utveckla skolan och vara en del i närsamhället.

Vår fritidsverksamhet

Varje årskurs i förskoleklass till årskurs 2 har ett eget fritids. Verksamheten är i samma lokaler som eleverna använder under den övriga skoldagen.
För de äldre eleverna, årskurs 3 till 6, finns en fritidsklubb.

Vi erbjuder fritidsomsorg både före och efter skoltid. Fritidshemmen har en egen läroplan och arbetar med planerad verksamhet för att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Även på fritidshemmet får eleverna stort inflytande över innehåll, planering och genomförande av aktiviteter.

Börja skolan hos oss

Varje höst, inför val av skola, har vi öppet hus för vårdnadshavare som planerar att välja Toråsskolan. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss under annan tid på året är alltid välkommen att ta kontakt för att få information.

Toråsskolans bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. På Toråsskolans bibliotek finns både facklitteratur och skönlitterära böcker som vänder sig till elever i alla åldrar. Även våra lärare använder vårt bibliotek och det finns studierum för eleverna om de exempelvis behöver söka fram information till olika skolarbeten. Biblioteket är i huvudsak öppet på förmiddagarna.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Toråsskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Rörmöstvägen 7, Vallda