Solceller eller solfångare

Du kan behöva bygglov om du vill montera solceller eller solfångare på ditt hus. Det som avgör är till exempel om de följer husets form eller om byggnaden de ska monteras på klassas som särskilt värdefull.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver ansöka om ett bygglov om:

 • För solcellspaneler och solfångare som är vinklade uppåt eller utåt från byggnadens form behöver du bygglov. På platta eller låglutande tak lutas solcellerna normalt upp på ställning och det kräver bygglov.
 • Byggnaden du ska placera solcellerna på är klassad som kulturhistoriskt värdefullt.Det står i detaljplanen att solceller eller solfångare kräver bygglov.
 • Byggnaden du ska placera solcellerna på finns i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Solcellerna är tak- eller fasadintegrerade (solcellerna är till exempel utformade som takpannor) och bytet innebär att fasaden eller taket väsentligt ändrar form eller färg.

Du behöver inte ansöka om ett bygglov om:

 • Din fastighet ligger utanför detaljplan.
 • Solcellspanelerna ska stå fristående på marken utan att vara hopbyggda så att de liknar en byggnad.

Detta gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Tio veckor, från att du har lämnat in godkända underlag.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Solceller eller solfångare

Avgiften blir:

 • 4 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen.
 • 6 000 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Takplansritning

En takplansritning visar själva byggnaden med solcellerna uppifrån så att det går att se hur solcellerna ska placeras på taket.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera solcellerna.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Du behöver inte alltid lämna in en takplansritning, men det kan i vissa fall krävas. Istället kan du redovisa på en situationsplan var solcellerna ska placeras.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna och ska visa solcellernas placering.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 218.5 kB.

Situationsplan

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kundcenter Kungsbacka direkt Länk till annan webbplats..

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig. Du skriver ut kartan genom funktionen "Exportera" i menyn till vänster i kartan. Hämta en karta över din fastighet från kommunens karta Länk till annan webbplats.

Några sista saker att tänka på

Om du bor i ett område som har kulturhistoriskt värde, till exempel Västra villastaden, vissa delar av centrum och på Särö behöver du söka bygglov för att sätta upp solceller.

I dessa områden behöver du placera solcellerna på den sida av taket som vetter från gatan för att vi ska kunna säga ja till din ansökan. Det vill säga att man inte ska kunna se solcellerna om man står på gatan och tittar mot ditt hus.

Ta reda på om ditt hus ligger inom inom kommunens kulturmiljöprogram via kommunkartan Länk till annan webbplats..

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.