Dannebackens förskolegård med rutschkana och sandlåda.

Dannebacka förskola ligger en bit ut på Onsala halvön. Runt omkring finns villor, idrottsplats och grundskola.

Förskolan består av två hus med fyra personalteam. I det övre huset finns barngruppen Nalle puh för de yngre barnen och barngruppen Bikupan för de äldre. I det andra huset finns Humlegården för de yngre barnen och Honungsdalen för de äldre.

Vi arbetar med ledorden bemötande, delaktighet och hållbarhet för att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet. Vi arbetar för att ge alla barn förutsättningar att utveckla sin identitet och skapa medvetenhet om rätten till sin integritet. I utbildningen betonar vi människors lika värde och stödjer barnen i sin förmåga att leva sig in i andra människors situation.

Undervisningen är både planerad och spontan och utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi använder oss av forskningsfrågor för att få lära oss nytt. Det här läsåret har vi fokus på matematiskt lärande, både för barnen men även för våra pedagoger.

På förskolan förändrar vi ständigt våra lärmiljöer för att uppmuntra den lek och det lärande som sker. Vi använder oss av ett relationellt förhållningssätt för att ge barnen emotionellt, socialt och kognitivt stöd för att de ska kunna växa som utforskande individer. 

Under det här året deltar förskolan i ett klimatprojekt som innebär att vi arbetar med både solskydd, plantering av träd och bygger pilkojor.

Kompetensutveckling för personalen och systematiskt kvalitetsarbete planerar och genomför vi tillsammans med de andra förskolorna i Onsala.

Det här året arbetar vi i personalen med Skolverkets modell ”Läslyftet” med fokus på matematik. Kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete planeras och genomförs tillsammans med andra förskolor i Onsala.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi har en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare är med i verksamheten. Vi vill tillsammans med dig bygga upp goda relationer för att skapa trygghet för både dig och ditt barn. I de flesta fall tar inskolningen 2 veckor.

En dag på förskolan

Under en dag erbjuder vi barnen olika aktiviteter i mindre lärgrupper. Det kan vara både spontan och planerad undervisning. Vi värnar om utevistelsen och rör oss gärna i närområdet. Vi vill att barnen ska vad delaktiga och ha inflytande över sin dag därför har vi vårt läromaterial lättåtkomligt och tillgängligt.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under våren 2022 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 30 maj

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Vässingsövägen 36, Onsala