Hede förskolas blåa byggnad.

Hede förskola ligger i Hede villaområde, cirka 2 kilometer från centrala Kungsbacka.

Hede förskola är en mindre förskola med cirka 38 barn som är indelade i 3 lärgrupper, de yngsta, mellan och de äldsta. Förskolans utemiljö är delad i två gårdar, en större och en mindre. Gårdarna inbjuder till mycket lärande, utforskande, lek och rörelse. Vi har även nära till skog och lekplatser runt om i området.

Undervisning och utbildning sker både inomhus och utomhus, vi lägger mycket fokus kring våra lärmiljöer utomhus så att de kan komplettera våra inomhusmiljöer.

På Hedes förskola vill vi lägga fokus på barns reflektion. Detta gör vi i så kallade reflektionsmöten som ser lite olika ut beroende på barnens ålder. Syftet med arbetssättet är att ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar, åsikter och funderingar så att de kan påverka sin situation och sin vardag.

Vi arbetar med jämställd utbildning och utbildningens kvalité utifrån ett relationellt perspektiv där vi tittar på hur vi pedagoger stöttar barnen socialt, emotionellt och kognitivt. För att vi ska få en tydlig bild filmar vi ibland oss själva i undervisningssituationer, det hjälper oss att fundera på och utveckla våra undervisningsmetoder.

Förskolans gröna staket med räkneexempel på.

Så går det till när ditt barn börjar här

Vi arbetar med en familjeaktiv inskolning, vilket innebär att barn och vårdnadshavare är tillsammans på förskolan de första dagarna och bygger relationer, utforskar miljöer och delger varandra information. Introduktions-/inskolningsperioden pågår under cirka två veckor och vi utgår ifrån varje barns behov, vilket gör att ingen inskolning är exakt en annan lik.

En dag på förskolan

Måndagar och fredagar förläggs stora delar av utbildningen utomhus. Tisdagar, onsdagar och torsdagar bedrivs undervisning utifrån respektive grupps projekt och fokus. Vår undervisning utgår ifrån vår läroplans strävansmål samt vår förskolas gemensamma fokusmål.

Våra planeringsdagar

Fyra dagar per år har vi planerings- och kompetensutveckling för oss som arbetar här på förskolan. Då kan vi inte ha förskolan öppen som vanligt. Säg till oss om du behöver du omsorg dessa dagar så ordnar vi detta. Det kan till exempel bli genom att barnet få vara i en annan lokal.

Under hösten 2023 har vi planerings- och kompetensutvecklingsdagar:

  • 18 september
  • 19 september

Öppettider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Så arbetar vi med barngrupper

Alla kommunens förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar. Här kan du läsa om vad det innebär.

Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Besöksadress

Allmogevägen 26, Kungsbacka