Gottskärs hamn

Detaljplan för utveckling av småbåtshamnen i Gottskärs hamn. En del av utvecklingen av Gottskär.

Planområde för Gottskärs hamn

Kort fakta

Fastighet: Skällared 4:1
Användning: småbåtshamn och vattenverksamhet
Typ av projekt: detaljplan för vattenområdet

Aktuellt

Samrådet för förslag till ändring av detaljplan för del av Skällared 4:1 i Gottskär har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Inom fastighet Skällared 4:1 finns en del av det som utgör Gottskärs hamn. Fastigheten ägs av kommunen men hamnverksamheten bedrivs av föreningen Gottskärs Hamn genom arrendeavtal.

Kommunen har som ägare av fastigheten fått ett beslut från Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet alternativt en lagligförklaring för de bryggor inom fastigheten som idag är en del av Gottskärs hamn. Enligt den aktuella detaljplanen för fastigheten får vattenområdet inte fyllas ut eller överbyggas i annan mån än vad som behövs för mindre bryggor, badhus, båthus eller liknande. Därför behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra för hamnen att få tillstånd för vattenverksamhet. Arbetet med att ändra detaljplanen pågår.

Parallellt med processen att ändra detaljplanen för vattenområdet pågår en prövning av tillstånd för, alternativt lagligförklaring av flytbryggor, vågbrytare och andra bryggor som hör till hamnen.

Dokument