Ändring av detaljplan i Gottskär

Genom att göra en ändring av detaljplanen för bostäder inom fastigheten Strannegården 10:3 kan befintligt bostadshus byggas till.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Strannegården 10:3
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 19 december 2023.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämnden gav den 17 maj 2023 Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan inom Strannegården 10:3.

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt enbostadshus. Nuvarande detaljplan reglerar användningen inom planområdet till bostäder och detta ändras inte. Ändringen innebär att ett nytt enbostadshus kan ges en friare placering inom fastigheten alternativt att befintligt enbostadshus kan byggas till.

Kommunen gör bedömningen att ändringen av detaljplanen är positiv då den bidrar till bättre nyttjande av en sedan tidigare planlagd och ianspråktagen fastighet för bostadsändamål.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Granskning, tredje kvartalet 2023
  • Antagande, fjärde kvartalet 2023