Projekttävling Kungsbacka arena

Handbollsspelare i en av Kungsbackas sporthallar

Kungsbacka stad växer och nu satsar vi på en arena som ska fylla behoven av att kunna arrangera större idrottstävlingar och kulturevenemang. Genom en projekttävling har vi utsett en arkitekt som ska vara med och gestalta arenan.

Nu är projekttävlingen för Kungsbackas arena klar och Semrén & Månsson arkitekter AB tillsammans med Hille Melbye Arkitekter har vunnit med sitt bidrag ”Krona”. Semrén & Månssons förslag var det som fick flest poäng av juryn utifrån de behov och kravställningar som är uppsatta med arenan så som ekonomi, flexibla lösningar och hållbarhet.

Vinnande bidrag - Krona

Det vinnande förslaget från Semrén & Månsson arkitekter AB och Hille Melbye Arkitekter har en enkelt utformad fasad av mestadels trä och glas som ska passa in bland befintliga byggnader i området och knyta an till platsen. Genom sin utformning med stor öppenhet mot Idrottsparken i norr samt stråk till bollplanerna i söder knyter den an väl till platsen. Insidan består av flexibla lösningar av lokalerna för såväl vardag som större evenemang. Taket kläs med stora ytor solpanel men det finns även plats för delar med terrasser och växtlighet.

Illustration på Krona - entrésidan

Illustration på tävlingsbidraget Krona, vy mot entrésidan

Illustration på Kronan - fotbollsarenan

Illustration på tävlingsbidraget Kronan, vy mot fotbollsarenan

Illustration på Krona - insidan

Illustration på tävlingsbidraget Krona, vy över arenahallen

Fyra kontor som tävlade

Totalt var det fyra arkitektkontor som tävlade om att få vara med och utforma Kungsbackas arena. Utöver Semrén & Månsson och Hille Melbye Arkitekter var det White arkitekter Aktiebolag, 3XN och Tengbomgruppen AB som deltog i projekttävlingen. Deras tävlande bidrag var följande:

Baldakin

Arkitektkontor: White arkitekter Aktiebolag

Illustration på tävlingsbidraget Baldakin

Tävlingsbidraget Baldakin

Mångsidig mötesplats

Arkitektkontor: 3XN

Illustration av tävlingsbidraget Mångsidig mötesplats

Tävlingsbidraget Mångsidig mötesplats

Spel-rum

Arkitektkontor: Tengbomgruppen AB

Illustration av tävlingsbidraget Spel-rum

Tävlingsbidraget Spel-rum

Juryutlåtande

Juryutlåtandet är en sammanställning av den utvalda juryns bedömning och poängsättning av de fyra tävlingsbidragen. Fem kategorier har legat som grund till bedömning som har viktats likvärdigt i bedömningen och sammanfattas i juryutlåtandet. Här kan du läsa mer om de fyra bidragen.

Juryutlåtande projekttävling Kungsbacka arena Pdf, 9.1 MB.

Samtliga 25 som ansökte om att vara med i tävlingen

 • 3XN
 • AIX Arkitekter AB
 • Arcotify Bostadslyftet AB
 • Arenaprojekt i Sverige AB
 • Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Aktiebolag
 • Byrån för Arkitektur och Urbanism, BAU, AB
 • DREEM AB
 • EG Architects AB
 • Enter Arkitektur AB
 • FOJAB arkitekter AB
 • Henning Larsen Architects AB
 • HMXW Arkitekter AB
 • Kanozi Arkitekter AB
 • Liljewall Arkitekter Aktiebolag
 • NOI Arkitekter AB
 • Norconsult AB
 • Okidoki arkitekter AB
 • Semrén & Månsson Arkitekter AB
 • Tengbomgruppen AB
 • Tyréns Sverige AB
 • Wahlström & Steijner Arkitekter AB
 • White arkitekter Aktiebolag
 • Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag
 • ÅF sandellsandberg arkitekter Aktiebolag
 • ÅWL Arkitekter

Kort om projekttävlingen

Projekttävlingen för Kungsbacka arena pågick mellan 7 februari och 29 juni 2023. Tävlingen bestod av två steg där det första steget var en så kallad prekvalificering och det andra var tävlingsskedet där arenan och dess angränsande miljö gestaltades. Under tävlingsskedet var det fyra förslag som var med och tävlade. En jury med politiker, tjänstepersoner och externa arkitekter har gått igenom de fyra bidragen och poängsatt dem utifrån en strukturerad mall.

Kungsbacka kommun är arrangör av tävlingen som skedde i egen regi.

Prekvalificering

Prekvalificeringen var mellan den 7 februari och 7 mars 2023. Prekvalificeringen genomfördes i två steg där steg ett var kvalificering och steg två urval.

Steg 1 - kvalificering

Anbudssökaren måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att gå vidare till urvalssteget:

 • uteslutningsgrunder
 • registrering
 • åberopa annan leverantörs kapacitet
 • ekonomisk stabilitet
 • kvalitetsledningssystem

Steg 2 - urval

Ansökan ska innehålla samtliga handlingar enligt nedan som kommer att bedömas av en urvalsgrupp:

 1. Ifyllt ansökningsformulär i TendSign för projekttävling för arena i Kungsbacka. Om flera företag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter.
 2. Programförklaring där förslagsställaren redogör för hur ni avser angripa de fem målbilderna samt utmaningar och möjligheter en arena på platsen innebär på maximalt två A4-sidor. Inlämnad programbeskrivning kommer att användas som en del i underlaget vid utvärdering av förslag.
 3. Redovisning av projektorganisation för tävling samt för fortsatt uppdrag inklusive CV:n för nyckelpersoner som kommer att engageras.
 4. Tre referensprojekt där minst ett är byggnationsmässigt färdigställt alternativt är under uppförande. Referensprojekten får vara högst tio år gamla.

Tävlingsskedet

Från prekvalificeringen gick fyra arkitektkontor eller team vidare till att medverka i tävlingsskedet, alltså själva tävlingsperioden för projekttävlingen.

Tävlingsjuryn har poängsatt inlämnade tävlingsförslag och tillslut valt ut vinnaren av projekttävlingen. Följande kriterier, utan inbördes ordning, utgjorde grunden för juryns bedömning av inlämnade tävlingssvar:

 • Arkitektonisk kvalitet och gestaltning
 • Funktion och flexibilitet
 • Hållbarhet
 • Utvecklingsbarhet
 • Genomförbarhet, förvaltning och ekonomi

Tävlingsförslaget var anonyma vilket innebär att ingen i juryn har vetat vilka deltog i tävlingen.

Krav på innehåll

För de kontor som gick vidare till tävlingsskedet skulle följande material lämnas in:

 • Situationsplan för arenabyggnad, fotbollsarena samt angränsande utemiljö (skala 1:400)
 • Planritningar, samtliga våningsplan (skala 1:200) inklusive tak. Entréplanet ska omfatta hela tävlingsområdet med redovisning av entréfunktioner, angöringar för fordon, cykelparkeringar och yttre miljö
 • Längd- och tvärsektioner (skala 1:200)
 • Fasader (skala 1:200)
 • Volymmodell
 • Minst två exteriöra perspektiv, varav ett visar huvudentrén och ett visar fotbollsarenan
 • Minst två interiöra perspektiv, varav ett visar arenahallen och ett visar foajén
 • Kortfattad beskrivande text som ska redovisa;
  • förslaget och dess bärande idéer
  • förslagets utgångspunkter och på vilket sätt tävlingsuppgiften har hanterats
  • tankar kring hur byggnaden kan vidareutvecklas
  • kortfattad teknisk beskrivning som ska redovisa tekniskt utförande och materialval med mera
  • sammanställning av lokalytor i tabellform som redovisar att uppsatta lokalbehov inklusive kommersiella ytor uppfylls

Tävlingens form

Tävlingen genomfördes som en projekttävling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, 18 kap LOU 2016:1145.

Jury

Juryn bestod av nio personer, varav minst en tredjedel har erfarenhet av tidigare juryarbete eller arkitektbakgrund.

Juryn bestod av:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Servicenämndens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
 • Byggnadsnämndens ordförande
 • Samhällsbyggnadschef
 • Förvaltningschef Kultur och fritid
 • Arkitekt, SAR/MSA, Kungsbacka kommun
 • Extern arkitekt 1, SAR/MSA
 • Extern arkitekt 2, SAR/MSA

Arenaområdet

Arenan kommer att ligga i de södra delarna av centrala Kungsbacka mittemot det nya badhuset och intill ishallen. Här är ett aktivt område med idrottslokalen, skolor, teater och den populära Idrottsparken. Längs med hela området rinner Kungsbackaån som skapar naturliga mötesplatser och ytor för rekreation.

Arenans placering är markerat med en streckad linje på kartan nedan:

Planområdet för Kungsbacka arena är markerat med svart streckad linje